Các lệnh Linux cần biết khi chơi với máy tính nhúng Orange Pi hay bất kì máy tính nhúng nào dùng nhân Debian

Thấy bài viết của Tâm rất hay, mình chia sẻ thêm cho các bạn về các lệnh khi chơi với Orange Pi hay Raspberry Pi. Chúc các bạn vui vẻ với 40 lệnh bỏ túi này.

TT
Tên câu lệnh
Chức năng
1
passwd
Thay mật khẩu
2
pwd
Xem đang ở thư mục nào
3
mkdir <tên thư mục>
Tạo thư mục
4
vi <tên file>
Tạo file hoặc sửa file
5
sudo <command>
Chạy <command> dưới quyền root
6
apt-get install <tên gói>
Cài đặt <tên gói>
7
apt-get update
Update
8
apt-get upgrade
Upgrade hệ thống
9
apt-cache search <key>
Tim kiem thong tin ve <key>
10
tar –zxvf <filename>
Giải nén file .tar.gz
11
tar -jxvf <filename>
Giải nén file .tar.bz2
12
unzip <filename>
Giải nén file .zip
13
ps –u <username>
Xem danh sách Process đang hoạt động của <username>
14
ps –aux
Xem danh sách Process đang hoạt động của toàn bộ hệ thống
15
dpkg –s <package>
Kiểm tra thông tin về gói <package> trong hệ thống
16
dpkg –get-selections
Lấy danh sách toàn bộ applications trong hệ thống
17
whereis <application>
Tìm file cài đặt của <application>
 
18
service <package> restart
Khởi động lại <package>
19
rpm –e <package>
Remove <package>
20
/etc/init.d/<package> <option>
Giống lệnh service
21
chkconfig <application> off
Tắt tương tự với bất một ứng dụng khi khởi động
22
chkconfig
Liệt kê ứng dụng chạy khi khởi động
23
updatedb
Cập nhập danh sách file toàn hệ thống
24
command > file
Xoá <file> rồi tạo <file> mới có nội dung là output của <command>
25
Command >> file
Thêm nội dung output của Command vào <file>
26
command < file
Đọc input của <file> cho command
27
man <command>
Xem Manual của <command>
28
whatis <command>
Xem ý nghĩa của <command>
29
apropos <keyword>
Gợi ý chính xác một số câu lệnh có công dụng mà bạn muốn tìm trong <keyword>
30
chmod 
<listGroups>-<Permissions> <filename>
Bỏ Phân các quyền <Permissions> cho <listGroups> được tương tác trên <filename>.
 
31
chmod <listGroups>+<Permissions> <filename>
Thêm Phân các quyền <Permissions> cho <listGroups> được tương tác trên <filename>.
 
32
jobs
Trả về danh sách công việc bị dừng lại (STOP or SUSPEND)
33
fg %<jobsId>
Khởi động lại tác vụ bị dừng. 
34
kill  %<jobsid> 
kill <psNumber>
Giết (đóng hẳn) tác vụ <jobsid>
Xem <psNumber> bằng lệnh ps
35
init <level>
Level
Thực hiện
0
Tắt máy
1
Chế độ 1 người dùng
2
Chế độ đa người dùng nhưng không có dịch vụ NFS
3
Chế độ đa người dùng đầy đủ dịch vụ
4
Chưa được sử dụng
5
Chế độ đồ họa (startx)
6
Khởi động lại máy
36
python <tên file python> &
Tạo tiến trình mới
37
nohup <command>
Chạy <command> ở background
38
netstat -ntlp
Xem danh sách các port TCP đang mở 
39
node <filename>
Thực thi file nodejs
40
command > /dev/null 2>&1 &
Chạy command ở background, chuyển toàn bộ output và error output vào /dev/null
Dùng trong việc chạy ở background và không muốn xuất các lệnh ra ngoài
Những hình ảnh về dự án: 
Bài viết truyền cảm hứng: 
lên
4 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Cách sử dụng cảm biến rung với Arduino

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cảm biến rung, một cảm biến đơn giản mà mình thấy có rất nhiều ứng dụng như: rung để mở, rung để chơi nhạc, rung để ... làm gì đó mà bạn thích devildevildevil. Cảm biến rung rất dễ sử dụng, mình viết bài này là để giúp các bạn mới bắt đầu với Arduino có sẵn một bài viết bỏ túi để có thể lấy ra dùng rất cứ khi nào cần yes.

lên
29 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

LED fade với NodeJS

Thấy bài viết của Tôi yêu Arduino rất hay, mình quyết định thử và thành công. Sẵn tiện demo cho các bạn một ví dụ hay về nó luôn, đó là fade led 11. Sẽ có 2 vấn đề bạn học được: một là, hàm fade led và delay; hai là ứng dụng của .bind(this) trong javascript.

lên
8 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.