Các lệnh Linux cần biết khi chơi với máy tính nhúng Orange Pi hay bất kì máy tính nhúng nào dùng nhân Debian

Thấy bài viết của Tâm rất hay, mình chia sẻ thêm cho các bạn về các lệnh khi chơi với Orange Pi hay Raspberry Pi. Chúc các bạn vui vẻ với 40 lệnh bỏ túi này.

TT
Tên câu lệnh
Chức năng
1
passwd
Thay mật khẩu
2
pwd
Xem đang ở thư mục nào
3
mkdir <tên thư mục>
Tạo thư mục
4
vi <tên file>
Tạo file hoặc sửa file
5
sudo <command>
Chạy <command> dưới quyền root
6
apt-get install <tên gói>
Cài đặt <tên gói>
7
apt-get update
Update
8
apt-get upgrade
Upgrade hệ thống
9
apt-cache search <key>
Tim kiem thong tin ve <key>
10
tar –zxvf <filename>
Giải nén file .tar.gz
11
tar -jxvf <filename>
Giải nén file .tar.bz2
12
unzip <filename>
Giải nén file .zip
13
ps –u <username>
Xem danh sách Process đang hoạt động của <username>
14
ps –aux
Xem danh sách Process đang hoạt động của toàn bộ hệ thống
15
dpkg –s <package>
Kiểm tra thông tin về gói <package> trong hệ thống
16
dpkg –get-selections
Lấy danh sách toàn bộ applications trong hệ thống
17
whereis <application>
Tìm file cài đặt của <application>
 
18
service <package> restart
Khởi động lại <package>
19
rpm –e <package>
Remove <package>
20
/etc/init.d/<package> <option>
Giống lệnh service
21
chkconfig <application> off
Tắt tương tự với bất một ứng dụng khi khởi động
22
chkconfig
Liệt kê ứng dụng chạy khi khởi động
23
updatedb
Cập nhập danh sách file toàn hệ thống
24
command > file
Xoá <file> rồi tạo <file> mới có nội dung là output của <command>
25
Command >> file
Thêm nội dung output của Command vào <file>
26
command < file
Đọc input của <file> cho command
27
man <command>
Xem Manual của <command>
28
whatis <command>
Xem ý nghĩa của <command>
29
apropos <keyword>
Gợi ý chính xác một số câu lệnh có công dụng mà bạn muốn tìm trong <keyword>
30
chmod 
<listGroups>-<Permissions> <filename>
Bỏ Phân các quyền <Permissions> cho <listGroups> được tương tác trên <filename>.
 
31
chmod <listGroups>+<Permissions> <filename>
Thêm Phân các quyền <Permissions> cho <listGroups> được tương tác trên <filename>.
 
32
jobs
Trả về danh sách công việc bị dừng lại (STOP or SUSPEND)
33
fg %<jobsId>
Khởi động lại tác vụ bị dừng. 
34
kill  %<jobsid> 
kill <psNumber>
Giết (đóng hẳn) tác vụ <jobsid>
Xem <psNumber> bằng lệnh ps
35
init <level>
Level
Thực hiện
0
Tắt máy
1
Chế độ 1 người dùng
2
Chế độ đa người dùng nhưng không có dịch vụ NFS
3
Chế độ đa người dùng đầy đủ dịch vụ
4
Chưa được sử dụng
5
Chế độ đồ họa (startx)
6
Khởi động lại máy
36
python <tên file python> &
Tạo tiến trình mới
37
nohup <command>
Chạy <command> ở background
38
netstat -ntlp
Xem danh sách các port TCP đang mở 
39
node <filename>
Thực thi file nodejs
40
command > /dev/null 2>&1 &
Chạy command ở background, chuyển toàn bộ output và error output vào /dev/null
Dùng trong việc chạy ở background và không muốn xuất các lệnh ra ngoài
Những hình ảnh về dự án: 
Bài viết truyền cảm hứng: 
lên
4 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Sử dụng WinSCP, Notepad++ để chỉnh sửa file cho Orange Pi, Raspberry Pi, Intel Galileo, Intel Edison hay bất kỳ máy tính nào

WinSCP là một tiện ích SFTP, FTP client miễn phí, mã nguồn mở dành cho hệ điều hành Windows. Nó sẽ giúp bạn truyền tải file một cách an toàn giữa máy tính nhúng của bạn và máy tính từ xa. Dựa vào đó, WinSCP cũng cung cấp các chức năng quản lí file. Chương trình có hỗ trợ cả SSH để bảo mật, cũng như hỗ trợ phương thức SCP.

lên
3 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Từ khóa: 

Hướng dẫn sử dụng mạch nguồn cho breadboard - BREADBOARD XD-42

Mạch nguồn cho breadboard XD-42 là một sản phẩm được thiết kế đơn giản dễ dàng sử dụng, cung cấp nguồn cho breadboard thích hợp cho nhiều loại thiết bị với hai loại nguồn ngõ ra chuẩn 5V và 3.3V Mạch có hỗ trợ thêm các header... Các bạn chơi breadboard thì nên chơi thêm con này như mình nhé.

lên
2 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.