Các lệnh Linux cần biết khi chơi với máy tính nhúng Orange Pi hay bất kì máy tính nhúng nào dùng nhân Debian

Thấy bài viết của Tâm rất hay, mình chia sẻ thêm cho các bạn về các lệnh khi chơi với Orange Pi hay Raspberry Pi. Chúc các bạn vui vẻ với 40 lệnh bỏ túi này.

TT
Tên câu lệnh
Chức năng
1
passwd
Thay mật khẩu
2
pwd
Xem đang ở thư mục nào
3
mkdir <tên thư mục>
Tạo thư mục
4
vi <tên file>
Tạo file hoặc sửa file
5
sudo <command>
Chạy <command> dưới quyền root
6
apt-get install <tên gói>
Cài đặt <tên gói>
7
apt-get update
Update
8
apt-get upgrade
Upgrade hệ thống
9
apt-cache search <key>
Tim kiem thong tin ve <key>
10
tar –zxvf <filename>
Giải nén file .tar.gz
11
tar -jxvf <filename>
Giải nén file .tar.bz2
12
unzip <filename>
Giải nén file .zip
13
ps –u <username>
Xem danh sách Process đang hoạt động của <username>
14
ps –aux
Xem danh sách Process đang hoạt động của toàn bộ hệ thống
15
dpkg –s <package>
Kiểm tra thông tin về gói <package> trong hệ thống
16
dpkg –get-selections
Lấy danh sách toàn bộ applications trong hệ thống
17
whereis <application>
Tìm file cài đặt của <application>
 
18
service <package> restart
Khởi động lại <package>
19
rpm –e <package>
Remove <package>
20
/etc/init.d/<package> <option>
Giống lệnh service
21
chkconfig <application> off
Tắt tương tự với bất một ứng dụng khi khởi động
22
chkconfig
Liệt kê ứng dụng chạy khi khởi động
23
updatedb
Cập nhập danh sách file toàn hệ thống
24
command > file
Xoá <file> rồi tạo <file> mới có nội dung là output của <command>
25
Command >> file
Thêm nội dung output của Command vào <file>
26
command < file
Đọc input của <file> cho command
27
man <command>
Xem Manual của <command>
28
whatis <command>
Xem ý nghĩa của <command>
29
apropos <keyword>
Gợi ý chính xác một số câu lệnh có công dụng mà bạn muốn tìm trong <keyword>
30
chmod 
<listGroups>-<Permissions> <filename>
Bỏ Phân các quyền <Permissions> cho <listGroups> được tương tác trên <filename>.
 
31
chmod <listGroups>+<Permissions> <filename>
Thêm Phân các quyền <Permissions> cho <listGroups> được tương tác trên <filename>.
 
32
jobs
Trả về danh sách công việc bị dừng lại (STOP or SUSPEND)
33
fg %<jobsId>
Khởi động lại tác vụ bị dừng. 
34
kill  %<jobsid> 
kill <psNumber>
Giết (đóng hẳn) tác vụ <jobsid>
Xem <psNumber> bằng lệnh ps
35
init <level>
Level
Thực hiện
0
Tắt máy
1
Chế độ 1 người dùng
2
Chế độ đa người dùng nhưng không có dịch vụ NFS
3
Chế độ đa người dùng đầy đủ dịch vụ
4
Chưa được sử dụng
5
Chế độ đồ họa (startx)
6
Khởi động lại máy
36
python <tên file python> &
Tạo tiến trình mới
37
nohup <command>
Chạy <command> ở background
38
netstat -ntlp
Xem danh sách các port TCP đang mở 
39
node <filename>
Thực thi file nodejs
40
command > /dev/null 2>&1 &
Chạy command ở background, chuyển toàn bộ output và error output vào /dev/null
Dùng trong việc chạy ở background và không muốn xuất các lệnh ra ngoài
Những hình ảnh về dự án: 
Bài viết truyền cảm hứng: 
lên
4 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Hoodloader2 - Sức mạnh của 2 vi điều khiển trên một board mạch Arduino - USB Host với Arduino UNO / Mega2560

Trước đây, bạn đã từng đặt câu hỏi, cái con Atmega16U2 trên mạch Arduino Uno / Mega2560 của mình làm nhiệm vụ gì chưa? Nếu bạn đã từng đọc bài giới thiệu về Arduino Uno hay Arduino Mega 2560 thì có thể sẽ biết con Atmega16U2 đó sẽ làm nhiệm vụ USB-to-Serial, hay nói cách khác là tạo cổng COM ảo từ đó lập trình cho con vi điều khiển Atmega328p (UNO) hoặc Atmega1280 (Mega 2560). Nhưng khi mình tra datasheet con Atmega16U2 thì thấy rằng, chúng ta đang có một sự lãng phí lớn (12KB flash, 512byte ram) nhưng chỉ nạp bootloader DFU để biến nó thành một mạch USB-to-Serial. Đem vấn đề này đi hỏi ksp, thì mình đã được khai sáng bằng một bootloader với cho con Atmega16U2 này, nó có tên là Hoodloader2 và nó sẽ giúp ta biến con Atmega16U2 này thành một mạch Arduino hoàn chỉnh! Nói cách khác, với Hoodloader2, ta có thể làm việc với 2 con vi điều khiển trên mạch Arduino Uno / Mega2560. HACK NÃO chưa nào?

lên
21 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.