Dùng button hoán vị trạng thái LED

Dùng button hoán vị trạng thái led. Ban đầu khi chưa nhấn nút đèn led tắt, khi nhấn nút đèn chưa sáng, tới khi nhả nút nhấn ra thì đèn sáng. Tiếp tục nhấn nút đèn chưa đổi trạng thái ( vẫn sáng) nhả nút nhấn ra thì đèn tắt. Lặp lại như vậy.

CODE

byte led = 13; // nối led vào chân 13

byte button = 2; // nối led vào chân 2, từ nguồn nối 1 điện trở 10 xuống chân số 2 của adruino để xét trạng thái HIGH nút chưa được nhấn

byte ledStatus = LOW; // trạng thái của led

void setup()

{

  pinMode(led, OUTPUT);

  pinMode(button, INPUT);

  digitalWrite(led, LOW); //ban đầu led tắt
}

void loop()

{

  if (digitalRead(button) == LOW) // nếu nút được nhấn

  {

    while (digitalRead(button) == LOW)
      ; // chờ nút nhấn buông

    ledStatus = !ledStatus; // đảo trạng thái led từ LOW -> HIGH

    digitalWrite(led, ledStatus);
  }

 

Những hình ảnh về dự án: 
Bài viết truyền cảm hứng: 
lên
1 thành viên đã công nhận bài viết này hữu ích!
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Đếm số lần nhấn nút trên led 7 đoạn

Với yêu cầu ban đầu đặt ra là hiển thị số lần nhấn nút trên led 7 đoạn, trong bài viết này mình sẽ giới thiệu số lần nhấn nút <10 hiển thị lên led 7 đoạn.

lên
2 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.