ĐIỀU KHIỂN BẢNG LED BICOLOR 32x32 BẰNG B.A.M

DẪN NHẬP

Về LED ma trận, mình thấy trên diễn đàn cũng đã có rất nhiều bài viết. Để tiếp tục chuỗi bài về B.A.M, mình sẽ chia sẻ các bạn cách để Bicolor Led Matrix có thể hiển thị 256 màu riêng biệt với phương pháp B.A.M – 4 bit, tất nhiên nếu mắt người có thể phân biệt được sự khác biệt này...

I. GIỚI THIỆU

 • Về LED ma trận, mình thấy trên diễn đàn cũng đã có rất nhiều bài viết. Để tiếp tục chuỗi bài về B.A.M, mình sẽ chia sẻ các bạn cách để Bicolor Led Matrix có thể hiển thị 256 màu riêng biệt với phương pháp B.A.M – 4 bit, tất nhiên nếu mắt người có thể phân biệt được sự khác biệt này.
 • Về B.A.M (Bit Angle Modulation) và mạch, các bạn có thể tham khảo tại: http://arduino.vn/result/1697-dieu-khien-rgb-led-cube-8x8x8-bang-phuong-phap-bam-4-bit-voi-74hc595

II. B.O.M CHO BẢNG LED 32x32 - 2 MÀU

No.

Item

Spec

Q’ty

Remarks

1

74HC595

 

16

 

2

ULN2803

 

16

 

3

74HC238

 

2

 

4

TIP42C

 

16

 

5

2N2222

 

16

 

6

Arduino Uno/ Mega

 

1

 

7

Bi-color Led Matrix

 

16

 

8

R100

 

200

Hạn dòng LED

9

Tụ 0.1uF

 

16

 

10

R1K

 

20

 

11

R10K

 

40

 

12

Bus 8

 

20

 

13

Bus 4

 

4

 

14

Mica trong/đục

 

1

 

15

Jack 3.5mm & dây

 

1

Để làm VU meter

16

Jack nguồn, linh tinh khác

 

1

 

III. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

Các bạn có thể xem chi tiết theo hình vẽ trên cho bảng Led 32x32, lưu ý:

 1.  Linh kiện: so với sơ đồ nguyên lý, mạch thực tế cần có thêm các linh kiện sau
 2. CỘT:  màu RED và GREEN được nối tương tự nhau, dễ hiểu hơn các bạn nên xem hình bên dưới, cụ thể như sau
  • Màu RED:
   • Led Matrix 0 & 4 nối chung với 74HC595_RED_0.
   • …….
   • Led Matrix 11 & 15 nối chung với 74HC595_RED _7.
  • Màu GREEN:
   • Led Matrix 0 & 4 nối chung với 74HC595_GREEN_0.
   • …….
   • Led Matrix 11 & 15 nối chung với 74HC595_GREEN _7.
 3. HÀNG: do chỉ có 16 con TIP42C nên hàng được đấu nối chung như sau
  • Hàng 0 & 16 nối chung với TIP42C_0.
  • …….
  • Hàng 15 & 31 nối chung với TIP42C_15.

Như vậy để điều khiển tổng cộng 2x32x32=2048 LED chúng ta chỉ cần :

 • 2 x 74HC238 + 16 x 2N2222 + 16 x TIP42C để điều khiển 32 hàng.
 • 16 x 74HC595 + 16 x ULN2803 (8 cho RED & 8 cho GREEN) để điều khiển 32 cột.

IV. CHƯƠNG TRÌNH

//************************************************************************************************************//
// The 32x32 BiColor LED Matrix Table
//************************************************************************************************************//
#include <SPI.h> // SPI Library used to clock data out to the shift registers

#define blank_pin 3 // Defines actual BIT of PortD for blank - is Arduino UNO pin 3, MEGA pin 5
#define latch_pin 2 // Defines actual BIT of PortD for latch - is Arduino UNO pin 2, MEGA pin 4
#define clock_pin 13 // used by SPI, must be 13 SCK 13 on Arduino UNO, 52 on MEGA
#define data_pin 11 // used by SPI, must be pin MOSI 11 on Arduino UNO, 51 on MEGA

#define RowA_Pin 4
#define RowB_Pin 5
#define RowC_Pin 6
#define RowD_Pin 7

//************************************************************************************************************//

byte red[4][128];
byte green[4][128];

//*********** Defining the Matrix *************

#define BAM_RESOLUTION 4 // EG 4 bit colour = 15 variation of R, G (256 colours)
const byte Size_X = 32; //Number of Layers Y axis (levels/Layers)
const byte Size_Y = 32; //Number of LEDs X axis (Left to right across front)
int level = 0; //keeps track of which level we are shifting data to
int row = 0;
int BAM_Bit, BAM_Counter = 0; // Bit Angle Modulation variables to keep track of things
byte myRed, myGreen, myBlue;

//****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup
void setup()
{

  SPI.setBitOrder(MSBFIRST); //Most Significant Bit First
  SPI.setDataMode(SPI_MODE0); // Mode 0 Rising edge of data, keep clock low
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2); //Run the data in at 16MHz/2 - 8MHz

  noInterrupts(); // kill interrupts until everybody is set up

  //We use Timer 1 to refresh the cube
  TCCR1A = B00000000; //Register A all 0's since we're not toggling any pins
  TCCR1B = B00001011; //bit 3 set to place in CTC mode, will call an interrupt on a counter match
  //bits 0 and 1 are set to divide the clock by 64, so 16MHz/64=250kHz
  TIMSK1 = B00000010; //bit 1 set to call the interrupt on an OCR1A match
  OCR1A = 20; // you can play with this, but I set it to 20, which means:
  //our clock runs at 250kHz, which is 1/250kHz = 4us
  //with OCR1A set to 20, this means the interrupt will be called every (20+1)x4us=84us,
  // which gives a multiplex frequency of about 12kHz

  //finally set up the Outputs
  pinMode(latch_pin, OUTPUT); //Latch
  pinMode(blank_pin, OUTPUT); //Blank
  pinMode(data_pin, OUTPUT); //MOSI DATA
  pinMode(clock_pin, OUTPUT); //SPI Clock

  pinMode(RowA_Pin, OUTPUT);
  pinMode(RowB_Pin, OUTPUT);
  pinMode(RowC_Pin, OUTPUT);
  pinMode(RowD_Pin, OUTPUT);

  SPI.begin(); //start up the SPI library
  interrupts(); //let the show begin, this lets the multiplexing start
} //***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup

void loop()
{ //***start loop***start loop***start loop***start loop***start loop***start loop***start loop***start loop***start loop

  clearfast();
  fillTable(4, 8);
  delay(10000);
  clearfast();
  fillTable(8, 8);
  delay(10000);
  clearfast();
  for (int x = 0; x < 32; x++) {
    for (int y = 0; y < 32; y++) {
      LED(x, y, int(x / 2), int(y / 2));
      delay(50);
    }
  }
  delay(10000);

} //***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop

void LED(int CX, int CY, int CR, int CG)
{ //****LED Routine****LED Routine****LED Routine****LED Routine

  // First, check and make sure nothing went beyond the limits, Limits are either 0 or Size of the Y,X,Z axis -1 for locations, and 0 or Bam_Resolution - 1 for brightness/colour

  CX = checkConstrains(CX, 0, Size_X - 1); //Matrix X axis
  CY = checkConstrains(CY, 0, Size_Y - 1); //Matrix Y axis

  CR = checkConstrains(CR, 0, (1 << BAM_RESOLUTION) - 1); //Cube Red
  CG = checkConstrains(CG, 0, (1 << BAM_RESOLUTION) - 1); //Cube Green

  int WhichByte = int(CY * 4 + CX / 8);
  int WhichBit = 7 - (CX % 8);

  for (byte I = 0; I < BAM_RESOLUTION; I++) {
    //*** RED ***
    bitWrite(red[I][WhichByte], WhichBit, bitRead(CR, I));

    //*** GREEN ***
    bitWrite(green[I][WhichByte], WhichBit, bitRead(CG, I));
  }

} //****LED ROUTINE END****

void rowScan(byte row)
{

  if (row & 0x01)
    PORTD |= 1 << RowA_Pin; //RowA pin HIGH
  else
    PORTD &= ~(1 << RowA_Pin); //RowA pin LOW

  if (row & 0x02)
    PORTD |= 1 << RowB_Pin; //RowA pin HIGH
  else
    PORTD &= ~(1 << RowB_Pin); //RowA pin LOW

  if (row & 0x04)
    PORTD |= 1 << RowC_Pin; //RowA pin HIGH
  else
    PORTD &= ~(1 << RowC_Pin); //RowA pin LOW

  if (row & 0x08)
    PORTD |= 1 << RowD_Pin; //RowA pin HIGH
  else
    PORTD &= ~(1 << RowD_Pin); //RowA pin LOW
}
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
{ //***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM

  //This routine is called in the background automatically at frequency set by OCR1A
  //In this code, I set OCR1A to 20, so this is called every 84us, giving each level in the matrix 84us of ON time
  //There are 8 levels, so we have a maximum brightness of 1/8, since the level must turn off before the next level is turned on
  //The frequency of the multiplexing is then 84us*8=672us, or 1/672us= about 1.5kHz
  PORTD |= ((1 << blank_pin)); //The first thing we do is turn all of the LEDs OFF, by writing a 1 to the blank pin

  //This is 4 bit 'Bit angle Modulation' or BAM, There are 8 levels, so when a '1' is written to the color brightness,
  //each level will have a chance to light up for 1 cycle, the BAM bit keeps track of which bit we are modulating out of the 4 bits
  //Bam counter is the cycle count, meaning as we light up each level, we increment the BAM_Counter
  if (BAM_Counter == 8)
    BAM_Bit++;
  else if (BAM_Counter == 24)
    BAM_Bit++;
  else if (BAM_Counter == 56)
    BAM_Bit++;

  BAM_Counter++; //Here is where we increment the BAM counter

  switch (BAM_Bit) { //The BAM bit will be a value from 0-3, and only shift out the arrays corresponding to that bit, 0-3
  //Here's how this works, each case is the bit in the Bit angle modulation from 0-4,

  case 0:
    //Red
    myTransfer(red[0][level + 0]);
    myTransfer(red[0][level + 1]);
    myTransfer(red[0][level + 2]);
    myTransfer(red[0][level + 3]);
    myTransfer(red[0][level + 64]);
    myTransfer(red[0][level + 65]);
    myTransfer(red[0][level + 66]);
    myTransfer(red[0][level + 67]);
    //Green
    myTransfer(green[0][level + 0]);
    myTransfer(green[0][level + 1]);
    myTransfer(green[0][level + 2]);
    myTransfer(green[0][level + 3]);
    myTransfer(green[0][level + 64]);
    myTransfer(green[0][level + 65]);
    myTransfer(green[0][level + 66]);
    myTransfer(green[0][level + 67]);
    break;
  case 1:
    //Red
    myTransfer(red[1][level]);
    myTransfer(red[1][level + 1]);
    myTransfer(red[1][level + 2]);
    myTransfer(red[1][level + 3]);
    myTransfer(red[1][level + 64]);
    myTransfer(red[1][level + 65]);
    myTransfer(red[1][level + 66]);
    myTransfer(red[1][level + 67]);
    //Green
    myTransfer(green[1][level]);
    myTransfer(green[1][level + 1]);
    myTransfer(green[1][level + 2]);
    myTransfer(green[1][level + 3]);
    myTransfer(green[1][level + 64]);
    myTransfer(green[1][level + 65]);
    myTransfer(green[1][level + 66]);
    myTransfer(green[1][level + 67]);
    break;
  case 2:
    //Red
    myTransfer(red[2][level]);
    myTransfer(red[2][level + 1]);
    myTransfer(red[2][level + 2]);
    myTransfer(red[2][level + 3]);
    myTransfer(red[2][level + 64]);
    myTransfer(red[2][level + 65]);
    myTransfer(red[2][level + 66]);
    myTransfer(red[2][level + 67]);
    //Green
    myTransfer(green[2][level]);
    myTransfer(green[2][level + 1]);
    myTransfer(green[2][level + 2]);
    myTransfer(green[2][level + 3]);
    myTransfer(green[2][level + 64]);
    myTransfer(green[2][level + 65]);
    myTransfer(green[2][level + 66]);
    myTransfer(green[2][level + 67]);
    break;
  case 3:
    //Red
    myTransfer(red[3][level]);
    myTransfer(red[3][level + 1]);
    myTransfer(red[3][level + 2]);
    myTransfer(red[3][level + 3]);
    myTransfer(red[3][level + 64]);
    myTransfer(red[3][level + 65]);
    myTransfer(red[3][level + 66]);
    myTransfer(red[3][level + 67]);
    //Green
    myTransfer(green[3][level]);
    myTransfer(green[3][level + 1]);
    myTransfer(green[3][level + 2]);
    myTransfer(green[3][level + 3]);
    myTransfer(green[3][level + 64]);
    myTransfer(green[3][level + 65]);
    myTransfer(green[3][level + 66]);
    myTransfer(green[3][level + 67]);
    //Here is where the BAM_Counter is reset back to 0, it's only 4 bit, but since each cycle takes 8 counts,
    //, it goes 0 8 16 32, and when BAM_counter hits 64 we reset the BAM
    if (BAM_Counter == 120) {
      BAM_Counter = 0;
      BAM_Bit = 0;
    }
    break;
  } //switch_case

  rowScan(row);
  PORTD |= 1 << latch_pin; //Latch pin HIGH
  PORTD &= ~(1 << latch_pin); //Latch pin LOW
  delayMicroseconds(10); //???;
  PORTD &= ~(1 << blank_pin); //Blank pin LOW to turn on the LEDs with the new data
  // Blank is the same as the OE or ENABLE pin
  row++; //inrement the anode level
  level = row * 4;
  if (row == 16) //go back to 0 if max is reached
    row = 0;
  if (level == 64) //if you hit 64 on level, this means you just sent out all 128 bytes, so go back
    level = 0;
  pinMode(blank_pin, OUTPUT); //moved down here so outputs are all off until the first call of this function

} //***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END

int checkConstrains(int value, int min, int max)
{
  if (value < min) {
    return min;
  }
  else if (value > max) {
    return max;
  }
  else {
    return value;
  }
}

inline static uint8_t myTransfer(uint8_t C_data)
{
  SPDR = C_data;
  asm volatile("nop");
  asm volatile("nop");
}

void delay_ms(uint16_t x)
{
  uint8_t y, z;
  for (; x > 0; x--) {
    for (y = 0; y < 90; y++) {
      for (z = 0; z < 6; z++) {
        asm volatile("nop");
      }
    }
  }
}

void clearfast()
{
  for (unsigned char j = 0; j < 128; j++) {
    red[0][j] = 0;
    red[1][j] = 0;
    red[2][j] = 0;
    red[3][j] = 0;
    green[0][j] = 0;
    green[1][j] = 0;
    green[2][j] = 0;
    green[3][j] = 0;
  }
}

void fillTable(byte R, byte G)
{ // This subroutine fills the cube with a colour
  for (byte x = 0; x < 32; x++) { // scan thru every column
    for (byte y = 0; y < 32; y++) { // scan thru every panel
      LED(x, y, R, G);
    }
  }
}

V. HÌNH ẢNH THỰC TẾ

1. Hình thực tế cho

 • fillTable(4,8)

2. Hình thực tế cho 

 • fillTable(8,8)

3. Hình thực tế cho

for (int x = 0; x < 32; x++) {
  for (int y = 0; y < 32; y++) {
    LED(x, y, int(x / 2), int(y / 2));
    delay(50);
  }
}

VI. LỜI KẾT

Trong Video, các bạn thấy bảng LED chớp tắt liên tục (flicker) là bởi nhìn qua CAMERA, thực tế khi nhìn bằng mắt thường bảng LED rất đẹp và không bị nhấp nháy như vậy.

Các bạn có thể so sánh giữa việc dùng phương pháp B.A.M và điều khiển thông thường với "cùng cấu hình phần cứng" qua các Videos sau:

Nếu có sẵn Led ma trận RGB, các bạn có thể dùng phương pháp này để điều khiển chúng. Thực tế là mình cũng đã làm & chia sẻ trên RGB LED CUBE 8x8x8, cube này tương đương với 8 Led ma trận RGB. wink.

Các bạn nhớ Rate Node để có thêm động lực nhé. THANKS !

Youtube: 
B.A.M BICOLOR MATRIX 32x32 - FIRST TEST
Những hình ảnh về dự án: 
Bài viết truyền cảm hứng: 
lên
3 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

P.I.D - SPEED & POSITION CONTROL

Bộ điều khiển PID là một bộ điều khiển vòng kín được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điện, hệ thống tự động, điện tử. Mục tiêu của bộ điều khiển PID là điều chỉnh giá trị điều khiển ở ngõ ra Ouput sao cho sai lệch Error e(t) = (SP – PV) giữa giá trị đo được của hệ thống PV (Process Variable) với giá trị cài đặt SP (SetPoint) nhỏ nhất có thể (

lên
12 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

ĐIỀU KHIỂN RGB LED CUBE 8x8x8 BẰNG PHƯƠNG PHÁP BAM 4 BIT VỚI 74HC595

Với khối RGB CUBE 8x8x8, chúng ta có 512 LED RED, 512 LED GREEN và 512 LED BLUE, tổng cộng là: 512x3 = 1,536 LED. Để điều khiển chúng riêng biệt với màu sắc mong muốn, chúng ta dùng 24 con 74HC595 và 8 con TIP42C và áp dụng phương pháp BAM – 4bit (Bit Angle Modulation). Các bạn cùng thử sức nhé

lên
14 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.