Kết nối tay game PlayStation với Arduino

I. Giới thiệu

Bài viết trước mình đã giới thiệu với các bạn về Joystick, đó chính là phím di chuyển trên tay PlayStation. Nhưng các bạn hãy quan sát trong các kỳ thi robocon, hầu hết các thí sinh đều dùng tay PlayStation để điều khiển robot. Vậy làm sao để sử dụng tay PlayStation ??

II. Cách kết nối

                     

Đối với điều khiển robot, chỉ cần dùng các dây sau: Clock, Data, Command, VCC & GND, Attention. Clock,Data,Command,Attention nối với các chân I/O bất kỳ. Chân Data nên được kéo nguồn bằng điện trở từ 1k-10k. Clock: xung, đồng bộ hóa quá trình truyền dữ liệu. Data: dữ liệu từ gamepad về vdk; Command: dữ liệu từ vdk đến gamepad. Attention: Chip select  VCC: 3-5V; GND:0V

Ở bài này, mình kết nối như sau:

PlayStation 2 Arduino UNO
DATA 13
Command 11
Attention 10
Clock 12
Vcc 5V
GND GND

III. Chương trình

Để làm việc với tay PS2, các bạn cần tải thư viện PS2X_lib tại đây

Code ( ở đây điều khiển động cơ thông qua module L298N ) :

#include <PS2X_lib.h>

#define PS2_DAT 13 // data
#define PS2_CMD 11 //command
#define PS2_SEL 10 // attention
#define PS2_CLK 12 //clock

//#define pressures  true
#define pressures false
//#define rumble   true
#define rumble false
PS2X ps2x; // tạo PS2 điều khiển lớp
int error = 0;
byte type = 0;
byte vibrate = 0;
//Biến cho analog
int temp1;
int temp2;
int temp3;
int temp4;
int temp33;
int temp44;
void setup()
{
  //khai báo các chân điều khiển động cơ
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  Serial.begin(57600);

  delay(300);
  error = ps2x.config_gamepad(PS2_CLK, PS2_CMD, PS2_SEL, PS2_DAT, pressures, rumble);
  if (error == 0) {
    Serial.print("Đã tìm thấy bộ điều khiển ");
    Serial.print("pressures = ");
    if (pressures)
      Serial.println("true ");
    else
      Serial.println("false");
    Serial.print("rumble = ");
    if (rumble)
      Serial.println("true)");
    else
      Serial.println("false");
    Serial.println("Hãy thử tất cả các nút;");
    Serial.println("giữ L1 hoặc R1 sẽ in ra các giá trị analog.");
  }
  else if (error == 1)
    Serial.println("Không kết nối đc, thử lại...");

  else if (error == 2)
    Serial.println("Bộ điều khiển tìm thấy nhưng không chấp nhận lệnh");

  else if (error == 3)
    Serial.println("Bộ điều khiển từ chối để vào chế độ Pressures ");

  // Serial.print(ps2x.Analog(1), HEX);
  type = ps2x.readType();
  switch (type) {
  case 0:
    Serial.print("Tay điều khiển không phù hợp ");
    break;
  case 1:
    Serial.print("Đã tìm thấy DualShock ");
    break;
  case 2:
    Serial.print("Đã tìm thấy GuitarHero ");
    break;
  case 3:
    Serial.print("Không dây của Sony DualShock điều khiển tìm thấy ");
    break;
  }
}

void loop()
{
  //Cho về 0 xét lại
  temp1 = 0;
  temp2 = 0;
  temp3 = 0;
  temp4 = 0;
  if (error == 1)
    return;

  if (type == 2) {
    ps2x.read_gamepad();
  }
  else { //DualShock Controller
    ps2x.read_gamepad(false, vibrate); //read controller and set large motor to spin at 'vibrate' speed

    if (ps2x.Analog(PSS_LY) > 128) {
      temp1 = (ps2x.Analog(PSS_LY) - 128) * 2;
    }
    else if (ps2x.Analog(PSS_LY) < 128) {
      temp2 = abs(ps2x.Analog(PSS_LY) - 128) * 2;
      if (temp2 > 255)
        temp2 = 255;
    }
    else {
      temp2 = 0;
    }
    if (ps2x.Analog(PSS_RX) > 128) {
      temp3 = (ps2x.Analog(PSS_RX) - 128) * 2;
    }
    else if (ps2x.Analog(PSS_RX) < 128) {
      temp4 = abs(ps2x.Analog(PSS_RX) - 128) * 2;
      if (temp2 > 255)
        temp4 = 255;
    }
    else {
      temp4 = 0;
    }
    //  Serial.println (temp1);
    //  Serial.println (temp2);
    //  Serial.println (temp3);
    //  Serial.println (temp4);
  }
  //Quy định
  // + pin 3 - pin 5 1 động cơ bên trái quay tới
  // + pin 6 - pin 9 1 động cơ bên phải quay tới
  if ((temp2 > 0) && temp3 == 0 && temp4 == 0) {
    analogWrite(3, temp2);
    digitalWrite(5, LOW);
    analogWrite(6, temp2);
    digitalWrite(9, LOW);
  }
  else {
    if ((temp1 > 0) && temp3 == 0 && temp4 == 0) {
      digitalWrite(3, LOW);
      analogWrite(5, temp1);
      digitalWrite(6, LOW);
      analogWrite(9, temp1);
    }
    else {
      if ((temp2 > 0) && temp4 > 0) {
        temp44 = (temp2 - temp4);
        if (temp44 < 0) {
          temp44 = 0;
        }
        analogWrite(3, temp44);
        digitalWrite(5, LOW);
        analogWrite(6, temp2);
        digitalWrite(9, LOW);
      }
      else {
        if ((temp2 > 0) && temp3 > 0) {
          temp33 = (temp2 - temp3);
          if (temp33 < 0) {
            temp33 = 0;
          }
          analogWrite(3, temp2);
          digitalWrite(5, LOW);
          analogWrite(6, temp33);
          digitalWrite(9, LOW);
        }
        else {
          if ((temp1 > 0) && temp4 > 0) {
            temp44 = (temp1 - temp4);
            if (temp44 < 0) {
              temp44 = 0;
            }
            analogWrite(3, LOW);
            digitalWrite(5, temp44);
            analogWrite(6, LOW);
            digitalWrite(9, temp1);
          }
          else {
            if ((temp1 > 0) && temp3 > 0) {
              temp33 = (temp1 - temp3);
              if (temp33 < 0) {
                temp33 = 0;
              }
              analogWrite(3, LOW);
              digitalWrite(5, temp33);
              analogWrite(6, LOW);
              digitalWrite(9, temp1);
            }
            else {
              digitalWrite(3, LOW);
              digitalWrite(5, LOW);
              digitalWrite(6, LOW);
              digitalWrite(9, LOW);
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

IV. Lời kết

Với việc đọc các giá trị temp của tay game....các bạn có thể dùng để điều khiển các thiết bị, robot !!! Chúc các bạn thành công!!

lên
22 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Đọc dữ liệu từ file Text bằng Visual C# - Hỗ trợ dự án ghi Log

Ở bài hôm trước, mình có nói cách ghi dữ liệu vào file Text trong Visual C# - cho dự án lưu log. Vậy đã ghi rồi, làm thế nào để đọc??? Bài hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cách đọc dữ liệu từ file Text thông qua Visual C# nhé!!!

lên
23 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Băm xung - Điều khiển tốc độ động cơ bằng L298 với cách tiếp cận khác - Sử dụng 2 chân ENA và ENB

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn băm xung để điều khiển tốc độ động cơ thông qua module L298...Mình thấy trên cộng đồng có 1 bạn viết về module L298 nhưng chưa nói rõ về cách điều khiển tốc độ động cơ với ENA và ENB. Cách này sẽ ổn định hơn và dùng module L298 với hiệu suất cao hơn.

lên
29 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.