Kết nối tay game PlayStation với Arduino

I. Giới thiệu

Bài viết trước mình đã giới thiệu với các bạn về Joystick, đó chính là phím di chuyển trên tay PlayStation. Nhưng các bạn hãy quan sát trong các kỳ thi robocon, hầu hết các thí sinh đều dùng tay PlayStation để điều khiển robot. Vậy làm sao để sử dụng tay PlayStation ??

II. Cách kết nối

                     

Đối với điều khiển robot, chỉ cần dùng các dây sau: Clock, Data, Command, VCC & GND, Attention. Clock,Data,Command,Attention nối với các chân I/O bất kỳ. Chân Data nên được kéo nguồn bằng điện trở từ 1k-10k. Clock: xung, đồng bộ hóa quá trình truyền dữ liệu. Data: dữ liệu từ gamepad về vdk; Command: dữ liệu từ vdk đến gamepad. Attention: Chip select  VCC: 3-5V; GND:0V

Ở bài này, mình kết nối như sau:

PlayStation 2 Arduino UNO
DATA 13
Command 11
Attention 10
Clock 12
Vcc 5V
GND GND

III. Chương trình

Để làm việc với tay PS2, các bạn cần tải thư viện PS2X_lib tại đây

Code ( ở đây điều khiển động cơ thông qua module L298N ) :

#include <PS2X_lib.h>

#define PS2_DAT 13 // data
#define PS2_CMD 11 //command
#define PS2_SEL 10 // attention
#define PS2_CLK 12 //clock

//#define pressures  true
#define pressures false
//#define rumble   true
#define rumble false
PS2X ps2x; // tạo PS2 điều khiển lớp
int error = 0;
byte type = 0;
byte vibrate = 0;
//Biến cho analog
int temp1;
int temp2;
int temp3;
int temp4;
int temp33;
int temp44;
void setup()
{
  //khai báo các chân điều khiển động cơ
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  Serial.begin(57600);

  delay(300);
  error = ps2x.config_gamepad(PS2_CLK, PS2_CMD, PS2_SEL, PS2_DAT, pressures, rumble);
  if (error == 0) {
    Serial.print("Đã tìm thấy bộ điều khiển ");
    Serial.print("pressures = ");
    if (pressures)
      Serial.println("true ");
    else
      Serial.println("false");
    Serial.print("rumble = ");
    if (rumble)
      Serial.println("true)");
    else
      Serial.println("false");
    Serial.println("Hãy thử tất cả các nút;");
    Serial.println("giữ L1 hoặc R1 sẽ in ra các giá trị analog.");
  }
  else if (error == 1)
    Serial.println("Không kết nối đc, thử lại...");

  else if (error == 2)
    Serial.println("Bộ điều khiển tìm thấy nhưng không chấp nhận lệnh");

  else if (error == 3)
    Serial.println("Bộ điều khiển từ chối để vào chế độ Pressures ");

  // Serial.print(ps2x.Analog(1), HEX);
  type = ps2x.readType();
  switch (type) {
  case 0:
    Serial.print("Tay điều khiển không phù hợp ");
    break;
  case 1:
    Serial.print("Đã tìm thấy DualShock ");
    break;
  case 2:
    Serial.print("Đã tìm thấy GuitarHero ");
    break;
  case 3:
    Serial.print("Không dây của Sony DualShock điều khiển tìm thấy ");
    break;
  }
}

void loop()
{
  //Cho về 0 xét lại
  temp1 = 0;
  temp2 = 0;
  temp3 = 0;
  temp4 = 0;
  if (error == 1)
    return;

  if (type == 2) {
    ps2x.read_gamepad();
  }
  else { //DualShock Controller
    ps2x.read_gamepad(false, vibrate); //read controller and set large motor to spin at 'vibrate' speed

    if (ps2x.Analog(PSS_LY) > 128) {
      temp1 = (ps2x.Analog(PSS_LY) - 128) * 2;
    }
    else if (ps2x.Analog(PSS_LY) < 128) {
      temp2 = abs(ps2x.Analog(PSS_LY) - 128) * 2;
      if (temp2 > 255)
        temp2 = 255;
    }
    else {
      temp2 = 0;
    }
    if (ps2x.Analog(PSS_RX) > 128) {
      temp3 = (ps2x.Analog(PSS_RX) - 128) * 2;
    }
    else if (ps2x.Analog(PSS_RX) < 128) {
      temp4 = abs(ps2x.Analog(PSS_RX) - 128) * 2;
      if (temp2 > 255)
        temp4 = 255;
    }
    else {
      temp4 = 0;
    }
    //  Serial.println (temp1);
    //  Serial.println (temp2);
    //  Serial.println (temp3);
    //  Serial.println (temp4);
  }
  //Quy định
  // + pin 3 - pin 5 1 động cơ bên trái quay tới
  // + pin 6 - pin 9 1 động cơ bên phải quay tới
  if ((temp2 > 0) && temp3 == 0 && temp4 == 0) {
    analogWrite(3, temp2);
    digitalWrite(5, LOW);
    analogWrite(6, temp2);
    digitalWrite(9, LOW);
  }
  else {
    if ((temp1 > 0) && temp3 == 0 && temp4 == 0) {
      digitalWrite(3, LOW);
      analogWrite(5, temp1);
      digitalWrite(6, LOW);
      analogWrite(9, temp1);
    }
    else {
      if ((temp2 > 0) && temp4 > 0) {
        temp44 = (temp2 - temp4);
        if (temp44 < 0) {
          temp44 = 0;
        }
        analogWrite(3, temp44);
        digitalWrite(5, LOW);
        analogWrite(6, temp2);
        digitalWrite(9, LOW);
      }
      else {
        if ((temp2 > 0) && temp3 > 0) {
          temp33 = (temp2 - temp3);
          if (temp33 < 0) {
            temp33 = 0;
          }
          analogWrite(3, temp2);
          digitalWrite(5, LOW);
          analogWrite(6, temp33);
          digitalWrite(9, LOW);
        }
        else {
          if ((temp1 > 0) && temp4 > 0) {
            temp44 = (temp1 - temp4);
            if (temp44 < 0) {
              temp44 = 0;
            }
            analogWrite(3, LOW);
            digitalWrite(5, temp44);
            analogWrite(6, LOW);
            digitalWrite(9, temp1);
          }
          else {
            if ((temp1 > 0) && temp3 > 0) {
              temp33 = (temp1 - temp3);
              if (temp33 < 0) {
                temp33 = 0;
              }
              analogWrite(3, LOW);
              digitalWrite(5, temp33);
              analogWrite(6, LOW);
              digitalWrite(9, temp1);
            }
            else {
              digitalWrite(3, LOW);
              digitalWrite(5, LOW);
              digitalWrite(6, LOW);
              digitalWrite(9, LOW);
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

IV. Lời kết

Với việc đọc các giá trị temp của tay game....các bạn có thể dùng để điều khiển các thiết bị, robot !!! Chúc các bạn thành công!!

lên
22 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Khởi đầu những dự án IoT bằng Raspberry Pi

Raspberry Pi không chỉ là một nền tảng phần cứng thú vị để ứng dụng cho các dự án IoT mà còn là công cụ giúp các nhà phát triển học hỏi và hoàn thiện kĩ năng Internet kết nối vạn vật. Internet of Things được cho là chủ đề nóng nhất trong lĩnh vực CNTT hiện nay. Mọi tổ chức muốn tham gia vào xu hướng IoT thì luôn đòi hỏi các chuyên gia CNTT phải được trang bị các kỹ năng, kinh nghiệm cho các dự án của mình. Có rất nhiều tùy chọn cho việc học về IoT, nhưng không có gì tốt hơn ngoài những kinh nghiệm thực tế.

lên
20 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Lấy dữ liệu từ Excel thông qua C#

Ở bài hôm trước, mình đã hướng dẫn về cách ghi dữ liệu vào Excel bằng C#, phục vụ cho những dự án ghi Log. Vậy làm thế nào để đọc dữ liệu từ những file Excel đó?? Bài hum nay, mình sẽ giải quyết vấn đề này. Ở bài này, mình sẽ làm 1 project đọc dữ liệu từ file Excel sẵn có!!!

lên
21 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.