detachInterrupt()

Giới thiệu

Nếu bạn chưa biết Ngắt (interrupt) là gì, vui lòng tham khảo thêm tại bài attachInterrupt().

Hàm detachInterrupt() sẽ tắt các ngắt đã được kích hoạt tương ứng với thông số truyển vào. Giả sử sau khi nhấn nút bấm lần đầu tiên đèn led sẽ tắt nhưng nhấn lần thứ 2 đèn sẽ không tắt nữa. Lúc này cần dùng đến detachInterrupt() để tắt ngắt chúng ta đã tạo ra.

Cú pháp

detachInterrupt(interrupt);

Thông số

interrupt: số thứ tự ngắt (xem thêm ở bài attachInterrupt() )

Trả về

không

Ví dụ

Đoạn chương trình dưới đây sẽ bật sáng đèn led và chỉ tắt nó khi nhấn lần đầu tiên, thả ra đèn sẽ sáng lại. Nếu tiếp tục nhấn nữa thì đèn vẫn sáng mà không bị tắt đi.

int ledPin = 13;     // đèn LED được kết nối với chân digital 13
boolean daNhan = false; // lưu giữ giá trị cho biết đã nhấn nút hay chưa

void tatled()
{
  digitalWrite(ledPin, LOW); // tắt đèn led khi còn nhấn nút
  daNhan = true; // lúc này đã nhấn nút
}

void setup()
{
 pinMode(ledPin, OUTPUT);   // thiết đặt chân ledPin là OUTPUT
 pinMode(2, INPUT_PULLUP); // sử dụng điện trở kéo lên cho chân số 2, ngắt 0
 attachInterrupt(0, tatled, LOW); // cài đặt ngắt gọi hàm tatled
}

void loop()
{
  digitalWrite(ledPin, HIGH);  // bật đèn led
  if (daNhan == true)
  {
    // Nếu đã nhấn nút thì tắt ngắt đi
    detachInterrupt(0); 
  }
}
Reference Tags: 
lên
8 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các bài viết cùng tác giả

attachInterrupt()

Ngắt (interrupt) là những lời gọi hàm tự động khi hệ thống sinh ra một sự kiện. Những sự kiện này được nhà sản xuất vi điều khiển thiết lập bằng phần cứng và được cấu hình trong phần mềm bằng những tên gọi cố định.

Vì ngắt hoạt động độc lập và tự sinh ra khi được cấu hình nên chương trình chính sẽ đơn giản hơn.

lên
27 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Xung PWM

Xung là các trạng thái cao / thấp (HIGH/LOW) về mức điện áp được lặp đi lặp lại. Đại lượng đặc trưng cho 1 xung PWM (Pulse Width Modulation) bao gồm tần số (frequency) và chu kì xung (duty cycle).

lên
56 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.