detachInterrupt()

Giới thiệu

Nếu bạn chưa biết Ngắt (interrupt) là gì, vui lòng tham khảo thêm tại bài attachInterrupt().

Hàm detachInterrupt() sẽ tắt các ngắt đã được kích hoạt tương ứng với thông số truyển vào. Giả sử sau khi nhấn nút bấm lần đầu tiên đèn led sẽ tắt nhưng nhấn lần thứ 2 đèn sẽ không tắt nữa. Lúc này cần dùng đến detachInterrupt() để tắt ngắt chúng ta đã tạo ra.

Cú pháp

detachInterrupt(interrupt);

Thông số

interrupt: số thứ tự ngắt (xem thêm ở bài attachInterrupt() )

Trả về

không

Ví dụ

Đoạn chương trình dưới đây sẽ bật sáng đèn led và chỉ tắt nó khi nhấn lần đầu tiên, thả ra đèn sẽ sáng lại. Nếu tiếp tục nhấn nữa thì đèn vẫn sáng mà không bị tắt đi.

int ledPin = 13;     // đèn LED được kết nối với chân digital 13
boolean daNhan = false; // lưu giữ giá trị cho biết đã nhấn nút hay chưa

void tatled()
{
  digitalWrite(ledPin, LOW); // tắt đèn led khi còn nhấn nút
  daNhan = true; // lúc này đã nhấn nút
}

void setup()
{
 pinMode(ledPin, OUTPUT);   // thiết đặt chân ledPin là OUTPUT
 pinMode(2, INPUT_PULLUP); // sử dụng điện trở kéo lên cho chân số 2, ngắt 0
 attachInterrupt(0, tatled, LOW); // cài đặt ngắt gọi hàm tatled
}

void loop()
{
  digitalWrite(ledPin, HIGH);  // bật đèn led
  if (daNhan == true)
  {
    // Nếu đã nhấn nút thì tắt ngắt đi
    detachInterrupt(0); 
  }
}
Reference Tags: 
lên
7 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các bài viết cùng tác giả

Xung PWM

Xung là các trạng thái cao / thấp (HIGH/LOW) về mức điện áp được lặp đi lặp lại. Đại lượng đặc trưng cho 1 xung PWM (Pulse Width Modulation) bao gồm tần số (frequency) và chu kì xung (duty cycle).

lên
48 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Xung PPM

Bài này giới thiệu về xung PPM (Pulse Position Modulation) được sử dụng để điều khiển servo. Về bản chất PPM cũng là một xung, do vậy bạn cần tham khảo về xung trong bài xung PWM trước khi đọc tiếp nội dung của bài này.

Xung PPM khác với PWM ở chỗ:

lên
26 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.