Tôi tự làm Robot với Raspberry Pi và Arduino như thế nào? - Phần 6: Sử dụng NRF24L01 với Raspberry Pi

Mô tả dự án: 

Hú Hú, Chúng ta cùng tiếp tục với bài 6 trong tutorial của mình laughHôm nay mình sẽ hướng dẫn cách bạn giao tiếp Raspberry và Arduino thông qua module NRF24L01 nhé.

CHUẨN BỊ

TIẾN HÀNH

I. Lắp mạch

Raspberry Pi + NRF24L01

Arduino + NRF24L01

NRF24 Arduino
1 GND
2 3.3V
3 D9
4 D10
5 D13
6 D11
7 D12  

II. Lập trình 

1. Raspberry Pi

Mở cổng SPI

sudo raspi-config

Chọn Advanced Options

Chọn SPI => YES

Khởi tạo thư viện

sudo apt-get update
wget https://github.com/Gadgetoid/py-spidev/archive/master.zip
unzip master.zip
cd py-spidev-master
sudo python setup.py install
cd
mkdir NRF24L01
cd NRF24L01
git clone https://github.com/Blavery/lib_nrf24
cd lib_nrf24
cp lib_nrf24.py /home/pi/NRF24L01
Oke vậy là xong thư viện trên Raspberry. Các bạn lưu ý là phải đặt file nrf của mình trong thư mục NRF24L01, để cùng với thư viện vừa tạo nhé.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
#
# Example program to receive packets from the radio link
#
import RPi.GPIO as GPIO 
GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
from lib_nrf24 import NRF24 
import time 
import spidev 


pipes = [[0xE8, 0xE8, 0xF0, 0xF0, 0xE1], [0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xE1]]  
 
radio = NRF24(GPIO, spidev.SpiDev()) 
radio.begin(0, 17) 

radio.setPayloadSize(32) 
radio.setChannel(0x76)  #thiết lập kênh 
radio.setDataRate(NRF24.BR_1MBPS) #Tốc độ truyền
radio.setPALevel(NRF24.PA_MIN)  # Dung lượng truyền MIn
 
radio.setAutoAck(True) 
radio.enableDynamicPayloads() 
radio.enableAckPayload()
 
radio.openWritingPipe(pipes[0])   # Mở kênh phát
radio.openReadingPipe(1, pipes[1]) # Mở kênh thu
radio.printDetails()  # In ra thông số Thu phát
 
radio.startListening()  #Bắt đầu thu 
while True:
  tinnhan = list("Chao Arduino")
  while len(tinnhan) <32:
    tinnhan.append(0)
  radio.stopListening()  # Dừng thu để Phát
  radio.write(tinnhan)
  radio.startListening()  #Bắt đầu thu 
  if radio.available(0):  # Nếu có Tín hiệu tới
  receive = []      
  radio.read(receive, radio.getDynamicPayloadSize())
  print ("Chao Tu: {}".format(receive))    # In thông số nhận
  string = ""
  for n in receive:
    if (n>=32 and n<=126):
    string+= chr(n)
  print("Tin nhan: {}".format(string))  # In tin nhận được từ arduino

2. Arduino

#include <SPI.h>
#include <RF24.h>

const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; // địa chỉ thu phải giống với địa chỉ phát của Raspi
RF24 radio(9,10); //thay 10 thành 53 với mega

int val;
const char mess[] = "Chao Raspberry Pi"
void setup(){ 
 while (!Serial);
 Serial.begin(9600);
 //===========================Module NRF24============================
 radio.begin();                 
 radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);   // Dung lượng tối đa
 radio.setChannel(0x76);  
 radio.enableDynamicPayloads(); 
 radio.powerUp(); 
 radio.openWritingPipe(0xF0F0F0F0E1LL);   // Địa chỉ phát phải giống với địa chỉ thu của Raspberry
 radio.openReadingPipe(1, pipe); 
 radio.startListening();   // Bắt đầu thu
}
 
void loop(){
 char receivedMessage[32] = {0};
 if (radio.available()){
  radio.read(receivedMessage, sizeof(receivedMessage));
  Serial.println(receivedMessage);
  radio.stopListening();
  radio.write(mess, sizeof(mess));
  radio.startListening();
  delay(1000);
}

3. Giải thích

Bản chất của module NRF24L01 thì chỉ hoạt động được một chiều ở một thời điểm, và có thể nhận thấy rằng thời gian phát rất ngắn nên ý tưởng để chúng ta có thể giao tiếp 2 chiều trên module này là sẽ cho nó luôn ở trạng thái thu, khi mình muốn phát thì chỉ cần dừng (radio.stopListening()) và write xong thì chỉ cần radio.startListening(). Như vậy là có thể giao tiếp giữa arduino và raspberry pi 2 chiều rồi. 

KẾT LUẬN

Sau bài này mọi người có thể dễ dàng giao tiếp Raspberry Pi và Arduino qua sóng RF sử dụng module NRF24L01 được rôi. Và từ đó chúng ta hãy phát triển thêm, vận dụng những phần trước để dễ dàng điều khiển các thiết bị điện qua Internet trên một giao diện Web (Bài sau mình sẽ hướng dẫn kĩ hơn). 

Chúc các bạn thành công hahacheeky

lên
14 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Điều khiển 8 LED với RASPBERRY PI theo "ARDUINO Style"

Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách để mình điều khiển đèn nhiều LED (8 LED) trên máy tính Raspberry Pi. ĐIều đặc biệt mình và có lẽ các bạn cũng sẽ rất hứng thú đó là chúng ta có thể lập trình nó theo phong cách arduino :). Raspi theo phong cách arduino như thế nào? Chúng ta cùng bắt đầu nào :p

lên
8 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.