yoorich

Ảnh của yoorich

Điểm cộng đồng

  • Bài tập: 0
  • Bài viết: 0
  • Bình luận: 0
Tổng điểm: 0
Giới thiệu: 

Xin chào mình là Chiến

Lượt bình luận: 
0
Dự án đã thực hiện: 

Xe điều khiển qua Bluetooth

Lịch sử

Đã tham gia được
1 tuần 3 ngày