LED_3_BITMATH_AND_SERIAL

Bài toán: nhập 1 ký tự. Dùng 3 bit thấp để điều khiển 3 đèn led (chân d2, d3 và d4).

Ví dụ:

     + nhập từ serial ký tự '1' có mã ascii viết theo nhị phân là 0011 0001 thì đèn d2 sáng (3 bit thấp là 001)

    + nhập từ serial ký tự '2' có mã ascii viết theo nhị phân là 0011 0010 thì đèn d3 sáng (3 bit thấp là 010)

    + nhập từ serial ký tự '3' có mã ascii viết theo nhị phân là 0011 0011 thì đèn d2 và d3 cùng sáng (3 bit thấp là 011)

    + nhập từ serial ký tự '4' có mã ascii viết theo nhị phân là 0011 0100 thì đèn d4  sáng (3 bit thấp là 100)

Giải quyết:

Lưu ký tự đầu tiên nhập từ serial vào status[0]

Lấy bit thấp nhất bằng cách dùng toán tử & (and bit): status[0] & 1 

Lấy bit thứ hai bằng cách dịch chuyển bit sang phải 1 rồi dùng toán tử & để lấy bit thấp nhất

Lấy bit thứ ba bằng cách dịch chuyển bit sang phải 2 rồi dùng toán tử & để lấy bit thấp nhất

Codebender: 
Youtube: 
Những hình ảnh về dự án: 
Các bài viết cùng tác giả