Robot tránh vật cản

Bạn có thể làm robot tự hành tránh vật cản bằng cách này! Khám phá ngay.

Linh kiện gồm có

Nối mạch

Nối mạch thì giống bài Điều khiển toy car by arduino esp8266 smartphone của bạn kylin915 ngoại trừ không cần nối esp8266 thôi!

Và nối thêm cái servo và cảm biến siêu âm SRF 05

Servo và cảm biến siêu âm như bài Chế tạo Radar với Arduino của bạn Đỗ Hữu Toàn và lắp cảm biến siêu âm vào servo cũng giống vậy!

Lập trình

#include <Servo.h>
#define trig 3 //chân trig của HC-SR04
#define echo 4//chân echo của HC-SR04

Servo srf05; // create servo object to control a servo
#define inA1 6 //Định nghĩa chân in1 của động cơ A
#define inA2 7 //Định nghĩa chân in2 của động cơ A
#define inB1 8 //Định nghĩa chân in1 của động cơ B
#define inB2 9 //Định nghĩa chân in2 của động cơ B


void setup()
{
 pinMode(inA1, OUTPUT);//Set chân in1 của dc A là output
 pinMode(inA2, OUTPUT);//Set chân in2 của dc A là output
 pinMode(inB1, OUTPUT);//Set chân in1 của dc B là output
 pinMode(inB2, OUTPUT);//Set chân in2 của dc B là output
 pinMode(trig,OUTPUT);//chân trig sẽ phát tín hiệu
 pinMode(echo,INPUT);//chân echo sẽ nhận tín hiệu
 Serial.begin(9600);
 srf05.attach(5); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
}

void loop() 
{ 

 objectAvoider (inA1, inA2, inB1, inB2,50, 1000);
}

int objectDistance_cm (byte angle)
{
 srf05.write(angle);
 delay(500);
 unsigned long duration;//biến đo thời gian
 int distance;//biến lưu khoảng cách

 /* phát xung từ chân trig */
 digitalWrite(trig,0);//tắt chân trig
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trig,1);// phát xung từ chân trig
 delayMicroseconds(5);// xung có độ dài 5 microSeconds
 digitalWrite(trig,0);//tắt chân trig
 
 /* tính toán thời gian */
 duration = pulseIn(echo,HIGH);//đo độ rộng xung HIGH ở chân echo. ( http://arduino.vn/reference/pulsein )
 distance = int(duration/2/29.412);//tính khoảng cách đến vật.

 /* in kết quả ra Serial monitor */
 //Serial.print(distance);
 //Serial.println("cm");
 //delay(200);
 return distance;
}

void robotMover (byte inR1, byte inR2, byte inL1, byte inL2, byte action)
{
 /*
 inR1 inR2 là 2 chân tín hiệu động cơ bên phải
 inL1 inL2 là 2 chân tín hiệu động cơ bên trái
 action= 0 đứng yên
 action =1 đi thẳng
 action =2 lùi lại
 action =3 quay trái
 action =4 quay phải
 action =5 rẽ trái
 action =6 rẽ phải
 action =7 rẽ lùi trái
 action =8 rẽ lùi phải

 */
 switch (action)
 {
  case 0:// không di chuyển
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 0);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 0);
   break;
  case 1://đi thẳng
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 1);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 1);
   break;
  case 2:// lùi lại
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 2);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 2);
   break;
  case 3:// quay trái
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 1);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 2);
   break;
  case 4:// quay phải
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 2);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 1);
   break;
  case 5:// rẽ trái
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 1);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 0);
   break;
  case 6:// rẽ phải
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 0);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 1);
   break;
  case 7:// rẽ lùi trái
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 2);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 0);
   break;
  case 8:// rẽ lùi phải
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 0);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 2);
   break;
  default:
   action = 0;
   
 }
}


void motorControlNoSpeed (byte in1,byte in2, byte direct)
{
// in1 and in2 are 2 signal pins to control the motor
// en is the enable pin
// the defauspeed is the highest
// direct includes:
//  0:Stop
//  1:Move on 1 direct
//  2:Move on another direct
switch (direct) 
 {
  case 0:// Dừng không quay
   digitalWrite(in1,LOW);
   digitalWrite(in2,LOW);
   break;
  case 1:// Quay chiều thứ 1
   digitalWrite(in1,HIGH);
   digitalWrite(in2,LOW);
   break;  
  case 2:// Quay chiều thứ 2
   digitalWrite(in1,LOW);
   digitalWrite(in2,HIGH);
   break;
  //default: 
 }
}

void objectAvoider (byte inR1, byte inR2, byte inL1, byte inL2, byte allow_distance, int turn_back_time)
{
 
 robotMover(inR1,inR2,inL1,inL2,1);
 Serial.println("Tiến");
 //delay(10);
 int front_distance=objectDistance_cm (90);
 int left_distance;
 int right_distance;
 int max_distance;
 if (front_distance > allow_distance)
  {
   robotMover(inR1,inR2,inL1,inL2,1);
   Serial.println("Tiến");
   delay(10);
  }
  if (front_distance <= allow_distance)
  {  
   robotMover(inR1,inR2,inL1,inL2,2);
   Serial.println("Lùi");
   delay(300);
   robotMover(inR1,inR2,inL1,inL2,0);
   left_distance = objectDistance_cm (180); //đo khoảng cách bên trái
   Serial.println("left: ");  
   Serial.println(left_distance);
   //delay (3000);
   right_distance = objectDistance_cm (0); //đo khoảng cách bên phải
   Serial.println("right: ");
   Serial.println(right_distance);
   Serial.println("front: ");
   Serial.println(front_distance);
   //delay (3000);
   max_distance = max(left_distance,right_distance);// so sánh giá trị lớn nhất với khoảng cách bên phải (gán bằng cái lớn nhất)
   if (max_distance==left_distance)
   {
    robotMover(inR1,inR2,inL1,inL2,3);
    Serial.println("Rẽ trái");
    delay (turn_back_time/2);// Nếu bên trái là khoảng cách lớn nhất thì rẽ trái
   }
   else
   {
    if (max_distance==right_distance)
    {
     robotMover(inR1,inR2,inL1,inL2,4);// Nếu bên phải có khoảng cách lớn nhất thì rẽ phải
     Serial.println("Rẽ phải");
     delay (turn_back_time/2);
    }
   } 
  }
}

Mình viết bằng codebender cho các bạn dễ biên dịch nha!

Youtube: 
Còn đây là video
Những hình ảnh về dự án: 
Bài viết truyền cảm hứng: 
lên
40 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả