Chế tạo Radar với Arduino

1. Giới thiệu

Xin chào các bạn!!! Hôm nay, qua bài viết này mình muốn giới thiệu cho các bạn về một khả năng thần kì của Arduino. Đó là “ Chế tạo một hệ thống Radar “ – Một chức năng có trong Kbot Wifi Robot của anh Ngô Huỳnh Ngọc Khánh. Với chức năng này, các bạn có thể giúp Robot của mình có thể quét địa hình, phát hiện chướng ngại vật, hỗ trợ Robot di chuyển một cách đơn giản hơn…..Mà lại còn rất ngầu nữa heart. Vậy còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy bắt tay ngay vào việc thôi!!!!

2. Chuẩn bị

3. Kết nối

Phần cứng bạn kết nối như sau:

Chân Siêu âm Chân Servo Chân Arduino UNO
Vcc Vcc 5V
GND GND GND
  Data 12
Trig   10
Echo    11

Tiếp theo các bạn gắn SRF-05 lên Servo như thế này ( đây là minh họa, các bạn có thể lm kiểu khác):

4. Chương trình

a. Code cho Arduino:

// Sử dụng thư viện Servo
#include <Servo.h>
// Khai báo chân Trig và Echo
const int trigPin = 10;
const int echoPin = 11;
// Khai báo biến thời gian và khoảng cách
long duration;
int distance;
Servo myServo; // Tạo đối tượng Servo để điều khiển Servo
void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT); // Set chân trig là chân OUTPUT
  pinMode(echoPin, INPUT); // Set chân echo INPUT
  Serial.begin(9600);
  myServo.attach(12); // Chân Servo là chân 12
}
void loop() {
  // Quay Servo từ 15 độ - 165 độ
  for(int i=15;i<=165;i++){
    myServo.write(i);
    delay(30);
    distance = calculateDistance();// Gọi hàm tính khoảng cách
    Serial.print(i); // Gửi giá trị i ( góc quay của Servo) đến Serial Port
    Serial.print(","); // Gửi ","
    Serial.print(distance); // Tiếp theo gửi các giá trị khoảng cách tới Serial Port
    Serial.print("."); // Gửi dấu "."
  }
  // Sau khi quay xong Servo từ 15 - 165 độ....quay ngược lại từ 165 độ về 15 độ, sau đó gửi tương tự các giá trị như bên trên
  for(int i=165;i>15;i--){
    myServo.write(i);
    delay(30);
    distance = calculateDistance();
    Serial.print(i);
    Serial.print(",");
    Serial.print(distance);
    Serial.print(".");
  }
}
// Hàm tính khoảng cách bằng siêu âm
int calculateDistance(){
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  // Phát xung siêu âm với thời gian là 10 Micro giây
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);// Ngưng phát xung
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // Tính thời gian xung siêu âm phát ra đập vào vật cản rồi dội lại là bao nhiêu???
  distance= duration*0.034/2;// Tính khoảng cách từ siêu âm đến vật cản ( vì vận tốc của xung siêu âm là 344m/s...và sau khi đập vào vật cản rồi dội lại, nên /2) ==>> khoảng cách = thời gian*vận tốc/2
  return distance;
}

b. Code Processing

import processing.serial.*; // Thư viện Serial
import java.awt.event.KeyEvent; // Thư viện đọc dữ liệu
import java.io.IOException;
Serial myPort; // Xác định đối tượng

// Khai báo các biến :v
String angle="";
String distance="";
String data="";
String noObject;
float pixsDistance;
int iAngle, iDistance;
int index1=0;
int index2=0;
PFont orcFont;
void setup() {
  size (1920, 1080); // Thiết lập màn hình
  smooth();
  myPort = new Serial(this,"COM4", 9600); // Chọn giao tiếp cổng COM4, tốc độ 9600
  myPort.bufferUntil('.'); // Đọc dữ liệu từ cổng COM4...đến khi nhận đc dấu '.' thỳ dừng lại....!!!! ( Processing sẽ nhận đc giá trị như phần Code Arduino đã gửi)
  orcFont = loadFont("OCRAExtended-30.vlw");//Chọn Font cho nó nguy hiểm tý, các bạn có thể chọn Font khác theo ý mình
}
void draw() {
  fill(98,245,31);
  textFont(orcFont);
  // Cái này mình cũng không hiểu lắm...hình như nó mô phỏng dòng chuyển động...Mà thôi,các bạn cứ coppy cho nhanh
  noStroke();
  fill(0,4);
  rect(0, 0, width, height-height*0.065);
  fill(98,245,31); // green color
  // Gọi các hàm vẽ Radar
  drawRadar();
  drawLine();
  drawObject();
  drawText();
}
void serialEvent (Serial myPort) { // Đọc dữ liệu từ cổng COM
  data = myPort.readStringUntil('.');// Đọc dữ liệu đến khi phát hiện dấu "." rồi gán vào biến "data"
  data = data.substring(0,data.length()-1);
  index1 = data.indexOf(","); // Tìm ký tự "," rồi gán vào "index1"
  angle= data.substring(0, index1); // Đọc dữ liệu từ ký tự đầu tiên...đến khi nhận dấu "," rồi gán vào biến "angle"
  distance= data.substring(index1+1, data.length()); // Đọc dữ liệu từ ký tự sau dấu "," đến dấu "." ( đến hết đó )
  // Chuyển đổi các chuỗi thành số nguyên
  iAngle = int(angle);
  iDistance = int(distance);
}
// Đến phần xây dựng giao diện Radar...Đây là vẽ hình á...các bạn cứ coppy
void drawRadar() {
  pushMatrix();
  translate(width/2,height-height*0.074); // di chuyển tọa độ đến vị trí mới!!!
  strokeWeight(2);
  stroke(98,245,31);
  // Vẽ các vệt line sao ý!!! keke
  arc(0,0,(width-width*0.0625),(width-width*0.0625),PI,TWO_PI);
  arc(0,0,(width-width*0.27),(width-width*0.27),PI,TWO_PI);
  arc(0,0,(width-width*0.479),(width-width*0.479),PI,TWO_PI);
  arc(0,0,(width-width*0.687),(width-width*0.687),PI,TWO_PI);
  // Vẽ các đường góc
  line(-width/2,0,width/2,0);
  line(0,0,(-width/2)*cos(radians(30)),(-width/2)*sin(radians(30)));
  line(0,0,(-width/2)*cos(radians(60)),(-width/2)*sin(radians(60)));
  line(0,0,(-width/2)*cos(radians(90)),(-width/2)*sin(radians(90)));
  line(0,0,(-width/2)*cos(radians(120)),(-width/2)*sin(radians(120)));
  line(0,0,(-width/2)*cos(radians(150)),(-width/2)*sin(radians(150)));
  line((-width/2)*cos(radians(30)),0,width/2,0);
  popMatrix();
}
void drawObject() {
  pushMatrix();
  translate(width/2,height-height*0.074); // Di chuyển con trỏ đến tọa độ khác...rồi vẽ tiếp
  strokeWeight(9);
  stroke(255,10,10); // Màu đỏ
  pixsDistance = iDistance*((height-height*0.1666)*0.025); // Khoảng cách..từ cm đổi thành pixcel ( theo công thức )
  // Nếu khoảng cách < 40cm
  if(iDistance<40){
    // Vẽ các đối tượng góc và khoảng cách...!!!!
    line(pixsDistance*cos(radians(iAngle)),-pixsDistance*sin(radians(iAngle)),(width-width*0.505)*cos(radians(iAngle)),-(width-width*0.505)*sin(radians(iAngle)));
  }
  popMatrix();
}
void drawLine() {
  pushMatrix();
  strokeWeight(9);
  stroke(30,250,60);
  translate(width/2,height-height*0.074); // Lại di chuyển con trỏ đến vị trí khác
  line(0,0,(height-height*0.12)*cos(radians(iAngle)),-(height-height*0.12)*sin(radians(iAngle)));
  popMatrix();
}
void drawText() { // Viết các dòng chữ trên màn hình
  pushMatrix();
  if(iDistance>40) {
    noObject = "Ra khỏi phạm vi";
  }
  else {
    noObject = "Trong phạm vi";
  }
  fill(0,0,0);
  noStroke();
  rect(0, height-height*0.0648, width, height);
  fill(98,245,31);
  textSize(25);
  text("10cm",width-width*0.3854,height-height*0.0833);
  text("20cm",width-width*0.281,height-height*0.0833);
  text("30cm",width-width*0.177,height-height*0.0833);
  text("40cm",width-width*0.0729,height-height*0.0833);
  textSize(40);
  text("Object: " + noObject, width-width*0.875, height-height*0.0277);
  text("Angle: " + iAngle +" °", width-width*0.48, height-height*0.0277);
  text("Distance: ", width-width*0.26, height-height*0.0277);
  if(iDistance<40) {
    text(" " + iDistance +" cm", width-width*0.225, height-height*0.0277);
  }
  textSize(25);
  fill(98,245,60);
  translate((width-width*0.4994)+width/2*cos(radians(30)),(height-height*0.0907)-width/2*sin(radians(30)));
  rotate(-radians(-60));
  text("30°",0,0);
  resetMatrix();
  translate((width-width*0.503)+width/2*cos(radians(60)),(height-height*0.0888)-width/2*sin(radians(60)));
  rotate(-radians(-30));
  text("60°",0,0);
  resetMatrix();
  translate((width-width*0.507)+width/2*cos(radians(90)),(height-height*0.0833)-width/2*sin(radians(90)));
  rotate(radians(0));
  text("90°",0,0);
  resetMatrix();
  translate(width-width*0.513+width/2*cos(radians(120)),(height-height*0.07129)-width/2*sin(radians(120)));
  rotate(radians(-30));
  text("120°",0,0);
  resetMatrix();
  translate((width-width*0.5104)+width/2*cos(radians(150)),(height-height*0.0574)-width/2*sin(radians(150)));
  rotate(radians(-60));
  text("150°",0,0);
  popMatrix();
}

Sau khi hoàn thành các bạn sẽ có 1 giao diện như thế này :

5. Lời kết

Với vài bước đơn giản, bạn đã tự tạo 1 hệ thống Radar của riêng mình rồi đó!!! Chúc các bạn thành công, và có nhiều những phát minh sáng chế trong tương lai!!! :v :v :v

lên
37 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Chuyên mục: 
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Băm xung - Điều khiển tốc độ động cơ bằng L298 với cách tiếp cận khác - Sử dụng 2 chân ENA và ENB

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn băm xung để điều khiển tốc độ động cơ thông qua module L298...Mình thấy trên cộng đồng có 1 bạn viết về module L298 nhưng chưa nói rõ về cách điều khiển tốc độ động cơ với ENA và ENB. Cách này sẽ ổn định hơn và dùng module L298 với hiệu suất cao hơn.

lên
29 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Bổ trợ cho dự án Arduino - Phần 1: Giới thiệu công nghệ in 3D

Bài hôm nay, mình sẽ giới thiệu về công nghệ in 3D (3D Printing) - Một công nghệ tuyệt vời có thể làm thay đổi cả thế giới, và những ứng dụng tuyệt vời của nó trong các dự án Arduino

lên
24 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.