Làm robot đi theo vạch kẻ

Mình thấy nhiều bài đăng về điều khiển robot car, cũng muốn góp vui chút devil. Chúc các bạn thành công, đây là dự án và code của mình.

Linh kiện gồm có

2. Nối mạch

Trong bộ cảm biến hồng ngoại có 4 chân dò đèn led nhung các chân nó đều giống nhau cách nối nó với cảm biến hồng ngoại chính như sau:

Cảm biên hông ngoại nhỏ  Cảm biến hồng ngoại chính
VCC VCC
GND GND
OUT IN<số>

Cách nối cảm biến chính với Arduino như sau:

Arduino Cảm biến hông ngoại chính
13 IN 1
12 IN 2
11 IN 3
10 IN 4

Nó còn các chân VCC và GND nữa nhưng mình khỏi nói nha!

3. Lập trình

#define inA1 6 //Định nghĩa chân in1 của động cơ A
#define inA2 7 //Định nghĩa chân in2 của động cơ A
#define inB1 8 //Định nghĩa chân in1 của động cơ B
#define inB2 9 //Định nghĩa chân in2 của động cơ B
#define linesens1 10 //Định nghĩa chân cảm biến line 1
#define linesens2 11 //Định nghĩa chân cảm biến line 2
#define linesens3 12 //Định nghĩa chân cảm biến line 3
#define linesens4 13 //Định nghĩa chân cảm biến line 4
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(inA1, OUTPUT);//Set chân in1 của dc A là output
 pinMode(inA2, OUTPUT);//Set chân in2 của dc A là output
 pinMode(inB1, OUTPUT);//Set chân in1 của dc B là output
 pinMode(inB2, OUTPUT);//Set chân in2 của dc B là output
 pinMode(linesens1, INPUT);//Set chân cảm biến 1 là input
 pinMode(linesens2, INPUT);//Set chân cảm biến 2 là input
 pinMode(linesens3, INPUT);//Set chân cảm biến 3 là input
 pinMode(linesens4, INPUT);//Set chân cảm biến 4 là input


}

void loop() {
  darkLineFollower (inA1, inA2, inB1, inB2, linesens1, linesens2, linesens3, linesens4);
  //delayMicroseconds(1);
}

void darkLineFollower (byte inR1, byte inR2, byte inL1, byte inL2, byte sen1, byte sen2, byte sen3, byte sen4)
{
 //Hàm điều khiển robot bám line màu tối
 //inR1, inR2 và inL1, inL2 là các chân tín hiệu lần lượt điều khiển động cơ di chuyển bên phải và trái
 //sen1 đến sen4 là chân nhận tín hiệu từ cảm biến hồng ngoại
 //Bây giờ thì lập trình thôi
 switch (deviationDarkLine4Sensor (sen1, sen2, sen3, sen4))
 {
  case -1:
   robotMover( inR1, inR2, inL1, inL2, 6);// rẽ phải
   break;
  case -2:
   robotMover( inR1, inR2, inL1, inL2, 6);
   break;
  case 1:
   robotMover( inR1, inR2, inL1, inL2, 5);// rẽ trái
   break;
  case 2:
   robotMover( inR1, inR2, inL1, inL2, 5);
   break;
  case 0:
   robotMover( inR1, inR2, inL1, inL2, 1);// tiến thẳng
   break;
  case 3:
   robotMover( inR1, inR2, inL1, inL2, 2);// lệch vạch thì lùi
   break;
     
 }
 
}
void robotMover (byte inR1, byte inR2, byte inL1, byte inL2, byte action)
{
 /*
 inR1 inR2 là 2 chân tín hiệu động cơ bên phải
 inL1 inL2 là 2 chân tín hiệu động cơ bên trái
 action= 0 đứng yên
 action =1 đi thẳng
 action =2 lùi lại
 action =3 quay trái
 action =4 quay phải
 action =5 rẽ trái
 action =6 rẽ phải

 */
 switch (action)
 {
  case 0:// không di chuyển
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 0);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 0);
   break;
  case 1://đi thẳng
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 1);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 1);
   break;
  case 2:// lùi lại
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 2);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 2);
   break;
  case 3:// quay trái
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 2);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 1);
   break;
  case 4:// quay phải
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 1);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 2);
   break;
  case 5:// rẽ trái
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 1);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 0);
   break;
  case 6:// rẽ phải
   motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 0);
   motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 1);
   break;
  default:
   action = 0;
   
 }
}


void motorControlNoSpeed (byte in1, byte in2, byte direct)
{
 // in1 and in2 are 2 signal pins to control the motor
 // en is the enable pin
 // the defauspeed is the highest
 // direct includes:
 //  0:Stop
 //  1:Move on 1 direct
 //  2:Move on another direct
 switch (direct)
 {
  case 0:// Dừng không quay
   digitalWrite(in1, LOW);
   digitalWrite(in2, LOW);
   break;
  case 1:// Quay chiều thứ 1
   digitalWrite(in1, HIGH);
   digitalWrite(in2, LOW);
   break;
  case 2:// Quay chiều thứ 2
   digitalWrite(in1, LOW);
   digitalWrite(in2, HIGH);
   break;
   //default:
 }
}
boolean IFSensor (byte PinNumb)
{
//0 sáng
//1 tối
 return(digitalRead (PinNumb));  
}

int deviationDarkLine4Sensor (int PinNumb1, int PinNumb2, int PinNumb3, int PinNumb4)
{
 int left = 0; //biến kiểm tra lệch trái
 int right = 0; // biến kiểm tra lệch phải
 left = IFSensor (PinNumb1)+IFSensor (PinNumb2); //kiểm tra mấy cảm biến trái ở trong màu đen
 right= IFSensor (PinNumb3)+IFSensor (PinNumb4); //kiểm tra mấy cảm biến phải ở trong màu đen
 Serial.print("left=");
 Serial.println(left);
 Serial.print("right=");
 Serial.println(right);
 if ((left!=0) || (right!=0))return left - right;
 else return 3; 
 /*
 Kết quả trả về là 0 là không lệch
 Âm là lệch trái
 Dương là lệch phải
 */

}

Hay mình ghi bằng codebender để các bạn dễ biên dịch:

Những hình ảnh về dự án: 
Bài viết truyền cảm hứng: 
lên
28 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả