Các hiệu ứng cơ bản của LCD 16x2

1.Mô tả

Chắc các bạn đã biết dùng LCD 16x2?Thật đơn giản đúng không?Nhưng hãy thử làm như mình, thêm các hiệu ứng chữ để làm nó sinh động hơn, thú vị hơn cho người xem thì hay hơn nhiều.Nào, cùng bắt đầu thôi!

2.Bạn cần gì?

Bạn cần:

3.Cắm mạch

Các bạn cắm như dưới đây, y hệt bài Điều khiển LCD bằng Arduino UNO của bạn Tôi Yêu Arduino.

4.Code

4.1.Blink 

Nhấp nháy chữ trên LCD:

//Thêm thư viện LiquidCrystal - nó có sẵn vì vậy bạn không cần cài thêm gì cả
#include <LiquidCrystal.h>
 
//Khởi tạo với các chân
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
 
void setup() {
 
 lcd.begin(16, 2);//Thông báo đây là LCD 1602
 lcd.print("Hello World!");//In ra dòng chữ, bạn có thể chỉnh chữ lại tuỳ ý
 lcd.setCursor(0 , 1);
 lcd.print("arduino.vn");
}
 
void loop() {
lcd.noDisplay();//Xoá màn hình hiển thị
delay(500);//chờ 0,5 giây
lcd.Display();//Hiển thị trở lại
delay(500);
}

Kết quả:

4.2.Tự động cuộn chữ

Chương trình tự dịch chuyển chữ ở dòng thứ 1 trên LCD khi bắt đầu có kí tự ở dòng thứ 2:

// Thêm thư viện
#include <LiquidCrystal.h>

//Khai báo các chân LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
 // Cấu hình hàng và cột LCD
 lcd.begin(16, 2);
}

void loop() {
 // Đưa con trỏ về vị trí (0,0):
 lcd.setCursor(0, 0);
 // In ra giá trị từ 0 - 9:
 for (int thisChar = 0; thisChar < 10; thisChar++) {
  lcd.print(thisChar);
  delay(500);
 }

 // Đặt con trỏ tới vị trí (16,1):
 lcd.setCursor(16, 1);
 // Cấu hình hiển thị tự cuộn chữ:
 lcd.autoscroll();
 //IN giá trị từ 0 - 9:
 for (int thisChar = 0; thisChar < 10; thisChar++) {
  lcd.print(thisChar);
  delay(500);
 }
 // Tắt chức năng tự động cuộn
 lcd.noAutoscroll();

 // Xóa màn hình cho vòng lặp kế tiếp
 lcd.clear();
}

Kết quả:

4.3.Blink con trỏ

Chương trình chớp tắt con trỏ cuối dòng:

// Thêm thư viện
#include <LiquidCrystal.h>

//Khai báo các chân LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
 // Cấu hình hàng và cột:
 lcd.begin(16, 2);
 // In thông báo hello ra LCD.
 lcd.print("hello, world!");
}

void loop() {
 // Tắt blink con trỏ
 lcd.noBlink();
 delay(3000);
 // Bật blink con trỏ
 lcd.blink();
 delay(3000);
}

Kết quả:

4.4.Blink con trỏ dưới dạng dấu gạch nối

Chương trình chớp tắt con trỏ cuối dòng dưới dạng gạch nối:

// Thêm thư viện
#include <LiquidCrystal.h>

//Khai báo các chân LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
 // Khởi tạo LCD:
 lcd.begin(16, 2);
 // In thông báo trên LCD.
 lcd.print("hello, world!");
}

void loop() {
 // Tắt con trỏ:
 lcd.noCursor();
 delay(500);
 // Hiện con trỏ:
 lcd.cursor();
 delay(500);
}

Kết quả:

4.5.Chạy chữ

Cho tất cả chữ chạy từ trái sang phải và ngược lại.

// Thêm thư viện
#include <LiquidCrystal.h>

//Khai báo các chân LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
 // Cấu hình LCD
 lcd.begin(16, 2);
 // In hello ra LCD.
 lcd.print("hello, world!");
 delay(1000);
}

void loop() {
 // Cuộn 13 vị trí sang trái
 for (int positionCounter = 0; positionCounter < 13; positionCounter++) {
  // Cuộn 1 vị trí sang trái:
  lcd.scrollDisplayLeft();
  // delay:
  delay(150);
 }

 // Cuộn 29 vị trí sang phải:
 for (int positionCounter = 0; positionCounter < 29; positionCounter++) {
  // Cuộn 1 vị trí sang phải:
  lcd.scrollDisplayRight();
  // wdelay:
  delay(150);
 }

 // Cuộn 16 vị trí sang trái
 for (int positionCounter = 0; positionCounter < 16; positionCounter++) {
  // Cuộn 1 vị trí sang trái:
  lcd.scrollDisplayLeft();
  // delay:
  delay(150);
 }

 // delay:
 delay(1000);

}

Kết quả:

4.6. In chữ và tự xuống dòng

Chương trình tự xuống dòng khi vượt quá số ký tự trong 1 dòng:

// Thêm thư viện
#include <LiquidCrystal.h>

// Khai báo 2 biến lưu hàng và cột LCD
const int numRows = 2;
const int numCols = 16;

//Khai báo các chân LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup()
{ // Cấu hình LCD:
  lcd.begin(numCols, numRows);
}

void loop()
{ // Hiển thị ký tự từ a - z:
  for (int thisLetter = 'a'; thisLetter <= 'z'; thisLetter++) {
    // Lặp lại trên cột:
    for (int thisRow = 0; thisRow < numRows; thisRow++) {
      // lặp lại trên hàng:
      for (int thisCol = 0; thisCol < numCols; thisCol++) {
        // Đặt giá trị con trỏ hiện tại:
        lcd.setCursor(thisCol, thisRow);
        // In các ký tự lên LCD:
        lcd.write(thisLetter);
        delay(200);
      }
    }
  }
}

Kết quả

4.7.Text Direction

Kiểm soát vị trí con trỏ, ví dụ này phù hợp cho các ứng dụng điều khiển chọn menu dùng nút bấm:

// Thêm thư viện
#include <LiquidCrystal.h>

//Khai báo các chân LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

int thisChar = 'a';

void setup() {
 // Cấu hình LCD:
 lcd.begin(16, 2);
 // Bật con trỏ:
 lcd.cursor();
}

void loop() {
 // Đảo chiều tại 'm':
 if (thisChar == 'm') {
  // Dịch phải cho ký tự kế tiếp
  lcd.rightToLeft();
 }
 // Đảo chiều tiếp tục tại 's':
 if (thisChar == 's') {
  // Dịch trái cho ký tự kế tiếp
  lcd.leftToRight();
 }
 // reset tại 'z':
 if (thisChar > 'z') {
  // Tới vị trí (0,0):
  lcd.home();
  // Bắt đầu in a tại 0
  thisChar = 'a';
 }
 // In ký tự
 lcd.write(thisChar);
 // delay:
 delay(1000);
 // Tăng ký tự tiếp theo:
 thisChar++;
}

Kết quả:

5. Cái kết

Mình đã chỉ các bạn cách sử dụng các hiệu ứng khác nhau, cơ bản nhất của Text LCD 16x2.Chúc các bạn may mắn với các hiệu ứng này và ứng dụng được vào nhiều project hay ho.

lên
55 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Từ khóa: 
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Sử dụng button với arduino mà không cần lập trình

Theo mình thấy, các bạn khi lập trình, về cơ bản, các bạn sử dụng button để điều khiển led là điều rất cơ bản nhưng hầu hết lại không biết về kiểu sử dụng button bằng chân 5v/3.3v mà không cần máy tính

lên
19 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Từ khóa: