Đọc cảm biến DHT22 bằng 2 cách? (Cách cũ và không bị delay)

Những thứ cần chuẩn bị

Kết nối cảm biến DHT22 với mạch Arduino

DHT22

Arduino UNO R3

+

5V

-

GND

OUT

A3

Kết quả

Dùng thư viện đọc cảm biến DHT22

Download và cài đặt thư viện hỗ trợ sử dụng DHT22: download tại đây

Code Arduino

#include <DHT.h> // Gọi thư viện DHT22

const int DHTPIN = A3; //Đọc dữ liệu từ DHT22 ở chân A3 trên mạch Arduino
const int DHTTYPE = DHT22; //Khai báo loại cảm biến, có 2 loại là DHT11 và DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Arduino.vn!");
  dht.begin(); // Khởi động cảm biến
}

void loop()
{
  float h = dht.readHumidity(); //Đọc độ ẩm
  float t = dht.readTemperature(); //Đọc nhiệt độ

  Serial.println("Arduino.vn");
  Serial.print("Nhiet do: ");
  Serial.println(t); //Xuất nhiệt độ
  Serial.print("Do am: ");
  Serial.println(h); //Xuất độ ẩm

  Serial.println(); //Xuống hàng
}

 

Kết quả

 

Dùng DHT Non-Blocking

Tại sao lại dùng thư viện này?

Vấn đề đặt ra là khi bạn cần đọc thông số của đèn led, nhiệt độ , độ ẩm. Bạn thấy rằng việc đọc những thông số này hoàn toàn là độc lập với nhau, nhưng khi dùng thư viện DHT22 bình thường thì sẽ có sự delay giữa chúng. Bởi ở đây sẽ đọc tuần tự, đọc đèn trước xong rồi mới tới đọc cảm biến hoặc ngược lại. Để giải quyết vấn đề đó khi bạn dùng thư viện DHT Non-Blocking sẽ cho phép đọc các thông số này song song và cùng lúc với nhau.

Download và cài đặt thư viện hỗ trợ sử dụng DHT Non-Blocking: download tại đây

Code Arduino

#include <dht_nonblocking.h> // gọi thư viện

#define DHT_SENSOR_TYPE DHT_TYPE_22 // Khai báo loại cảm biến
//#define DHT_SENSOR_TYPE DHT_TYPE_21
//#define DHT_SENSOR_TYPE DHT_TYPE_11

static const int DHT_SENSOR_PIN = A3; //Đọc dữ liệu từ DHT22 ở chân A3 trên mạch Arduino

DHT_nonblocking dht_sensor(DHT_SENSOR_PIN, DHT_SENSOR_TYPE);

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Arduino.vn!");
}

// Đọc cảm biến sau 1 khoảng thời gian định trước
// Trả về false nếu không đọc được thông số cảm biến hoặc chưa tới thời gian cho phép đọc
// Trả về true nếu đọc được
// static để tạo cái gì đó dùng chung cho chương trình hoặc hàm và khởi tạo 1 lần duy nhất
static bool measure_environment(float* temperature, float* humidity) // Truyền địa chỉ của biến "*"
{
  static unsigned long measurement_timestamp = millis(); // Khởi tạo thời gian ban đầu
  if (millis() - measurement_timestamp > 4000ul) // Thời gian cho phép đọc là sau hơn 4s
  {
    if (dht_sensor.measure(temperature, humidity) == true) // Đọc thông số vào 2 biến và kiểm tra có đọc được không
    {
      measurement_timestamp = millis();
      return (true);
    }
  }

  return (false);
}

void loop()
{
  float temperature;
  float humidity;
  // Nhớ phải dùng “&” để truyền địa chỉ của biến vào
  if (measure_environment(&temperature, &humidity) == true) {
    // In ra màng hình
    Serial.println("Arduino.vn");
    Serial.print("Nhiet do: ");
    Serial.println(temperature); //Xuất nhiệt độ
    Serial.print("Do am: ");
    Serial.println(humidity); //Xuất độ ẩm

    Serial.println(); //Xuống hàng
  }
}

Kết quả

 
lên
10 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Từ khóa: 
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results