Với iNut cảm biến bạn đã có thể làm được gì? Dự án kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và điều khiển relay từ xa

Mô tả dự án: 

Để điều khiển các thiệt bị và đồng bộ dữ liệu nhanh chống trên internet bạn cần làm gì?

Inut cảm biến sẽ giúp bạn làm chuyện này rất dễ dàng. Ở đây mình sẽ demo cho các bạn bằng cách điều khiển 4 relay và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng lên internet.

Đây chỉ là một ví dụ cơ bản để có thể giúp các bạn hiểu về cách thức hoạt động của Inut cảm biến khi ứng dụng vào sản phẩm Iot. Để từ đó các bạn có thể sáng tạo và tạo ra được nhiều sản phẩm IoT của riêng mình một cách dễ dàng nhất.  Cơ bản bạn chỉ cần biết 1 chút về lập trình arduino + kéo thả trên Node-RED và dựa vào các bài ví dụ hướng dẫn chi tiết từ cộng đồng Arduino.vn bạn sẽ làm được ngay. 

Những thứ bạn cần chuẩn bị?

Phần cứng 

Cách nối chân các thiết bị này các bạn tham khảo trên trang Arduino.vn

Phần mềm

 • Trên điện thoại di động:
  • iNut - Công tắc wifi (các bạn search trong apple store hoặc google play từ khóa inut là ra). Tải về trên Apple Store, tải về ở Google Play.
 • Trên máy tính:

 

 

Cài đặt khác

Cài đặt mạng cho iNut Cảm biến 

Hướng dẫn

Cài đặt chương trình kiểm thử iNut Cảm biến

Hướng dẫn

Lập trình

Code Arduino

Bạn cần chuẩn bị thư viện sau

#include <iNut.h>
#include "OneButton.h"
#include <dht_nonblocking.h> // gọi thư viện

#define DHT_SENSOR_TYPE DHT_TYPE_22 // Khai báo loại cảm biến

iNut sensor;

#define OFF HIGH
#define ON LOW

#define INDEX_TEMPERATURE 4
#define INDEX_HUMIDITY 5
#define INDEX_LIGHT 6

const byte LIGHT = A0; //Chân analog của ánh sáng
const byte RELAY[4] = { 13, 12, 11, 10 }; //Chân digital của relay
const byte BUTTON[4] = { 5, 4, 3, 2 }; // Chân digital của
const int DHT_SENSOR_PIN = A3; //Đọc dữ liệu từ DHT22 ở chân A3 trên mạch Arduino

OneButton button1(2, true);
OneButton button2(3, true);
OneButton button3(4, true);
OneButton button4(5, true);

DHT_nonblocking dht_sensor(DHT_SENSOR_PIN, DHT_SENSOR_TYPE);

void setup()
{
  Serial.begin(115200); //bật baudrate ở mức 115200
  //Khai báo số lượng luồn cảm biến
  sensor.setup(7); //Sẽ có 04 luồn cảm biến. Mở cổng inut
  for (byte i = 0; i < 4; i++) {
    pinMode(RELAY[i], OUTPUT);
    digitalWrite(RELAY[i], OFF);
  }
  sensor.addCommand("RELAY", RelayFunction);
  button1.attachClick(click1);
  button2.attachClick(click2);
  button3.attachClick(click3);
  button4.attachClick(click4);
  Serial.println(F("San sang nhan lenh"));
}
void RelayFunction()
{
  char* arg0 = sensor.next();
  char* arg1 = sensor.next();
  if (arg0 == NULL || arg1 == NULL)
    return;
  byte index = atoi(arg0);
  if (strcmp(arg1, "ON") == 0) { //nếu tham số 1 là ON. RELAY ON. Thì bật
    digitalWrite(RELAY[index], ON);
    Serial.println(F("Relay bat"));
  }
  else if (strcmp(arg1, "OFF") == 0) { // RELAY OFF. Thì tắt
    digitalWrite(RELAY[index], OFF);
    Serial.println(F("Relay tat"));
  }
  else {
    Serial.println(F("Khong nam trong tap hop lenh"));
  }
}

static bool measure_environment(float* temperature, float* humidity) // Truyền địa chỉ của biến "*"
{
  static unsigned long measurement_timestamp = millis(); // Khởi tạo thời gian ban đầu
  if (millis() - measurement_timestamp > 2000ul) // Thời gian cho phép đọc là sau hơn 4s
  {
    if (dht_sensor.measure(temperature, humidity) == true) // Đọc thông số vào 2 biến và kiểm tra có đọc được không
    {
      measurement_timestamp = millis();
      return (true);
    }
  }

  return (false);
}

void loop()
{
  static float temperature = 0;
  static float humidity = 0;
  static float light = analogRead(LIGHT); // Đọc ánh sáng

  // Kiểm tra button có được nhấn hay không
  button1.tick();
  button2.tick();
  button3.tick();
  button4.tick();

  if (measure_environment(&temperature, &humidity) == true) {
    // In ra màng hình
    Serial.println("Arduino.vn");
    Serial.print("Nhiet do: ");
    Serial.println(temperature); //Xuất nhiệt độ
    Serial.print("Do am: ");
    Serial.println(humidity); //Xuất độ ẩm
    Serial.println(F("Anh sang: "));
    Serial.println(light);
    Serial.println(); //Xuống hàng
  }

  for (byte i = 0; i < 4; i++) {
    sensor.setValue(i, 1 - digitalRead(RELAY[i]));
  }
  sensor.setValue(INDEX_TEMPERATURE, temperature);
  sensor.setValue(INDEX_HUMIDITY, humidity);
  sensor.setValue(INDEX_LIGHT, light);
  sensor.loop();
}
void click1()
{
  digitalWrite(RELAY[0], !digitalRead(RELAY[0]));
}
void click2()
{
  digitalWrite(RELAY[1], !digitalRead(RELAY[1]));
}
void click3()
{
  digitalWrite(RELAY[2], !digitalRead(RELAY[2]));
}
void click4()
{
  digitalWrite(RELAY[3], !digitalRead(RELAY[3]));
}

 

Code Node-RED

Nhấn vào đây (tải về)

 

Demo giao diện https://calm-savannah-10025.herokuapp.com/ui/

Demo lập trình https://calm-savannah-10025.herokuapp.com/

Youtube: 
Kết quả
lên
12 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả