lập trình hướng đối tượng

millis() - Tạo 1 đồng hồ theo thời gian thực và Lịch làm việc cho các Pin

Arduino đã có sẵn hàm delay(int delaymilliSec) thật thuận tiện cho chúng ta nhưng lại làm code quá dài và nhiều khi hiệu suất làm việc không hiệu quả. Bài viết của tôi xin được phép hướng dẫn cách làm 1 đồng hồ realtime bằng cách dùng hàm millis() đồng thời tạo 1 lớp để lập lịch làm việc cho các Pin mà ta muốn.

lên
19 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Đăng kí nhận RSS - lập trình hướng đối tượng