ln(x)

Các hàm số học exp(), Idexp(), modf, ln(), log10(), ceil(), floor(), atoi(chuyển chữ thành số).

Bài này bổ xung các tập lệnh về các phép tính : exp(ex), Idexp(x*2exponent),  modf, ln(x), log10(x), floor(), ceil(), atoi()…

lên
6 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Đăng kí nhận RSS - ln(x)