raspi

Ảnh của raspi

Điểm cộng đồng

  • Bài tập: 3
  • Bài viết: 201
  • Bình luận: 0
Tổng điểm: 204
Giới thiệu: 

Tôi sẽ đem Raspberry pi đến với mọi người trên Cộng đồng Việt Nam thông qua kênh Cộng đồng Arduino Việt Nam.

Lượt bình luận: 
0

Lịch sử

Đã tham gia được
1 năm 3 tháng