Lấy dữ liệu từ Excel thông qua C#

I. Giới thiệu

Ở bài hôm trước, mình đã hướng dẫn về cách ghi dữ liệu vào Excel bằng C#, phục vụ cho những dự án ghi Log. Vậy làm thế nào để đọc dữ liệu từ những file Excel đó?? Bài hum nay, mình sẽ giải quyết vấn đề này. Ở bài này, mình sẽ làm 1 project đọc dữ liệu từ file Excel sẵn có!!!

II. Khởi tạo

Để làm được project này, các bạn tạo 1 project Console Application như bài hôm trước nhé:

Sau đó, bạn có 1 Project Console Application, để làm 1 chương trình ghi dữ liệu vào Excel...(giống bài htrc..hehe) Trước tiên, bạn Add Library thư viện dùng cho Microsoft Office Excel bằng cách sau :

- Chọn Project >> Add Reference

- Hộp thoại Add Reference hiện ra, bạn chọn thẻ COM...Chọn Library muốn Add, ở đây là Microsoft Office Excel Library...(version bn đó, tùy vào bạn đang sử dụng Office phiên bản nào)

III. Full Code:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

using Excel;//dùng thư viện Excel sau khi Add
using System.Threading;//Thư viện Threading

namespace Read_Excel
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
//Đánh dấu batdau:
    batdau:
      Console.Clear();//Xóa màn hình
      Console.WriteLine("Nhap duong dan file Excel can doc");
      String link = Console.ReadLine();//Đọc link file Excel đc nhập
      if (!System.IO.File.Exists(link))
      {
//Nếu đường link k chính xác thì....
        Console.WriteLine("Duong dan khong chinh xac, vui long thu lai...");
        Thread.Sleep(1000);// delay(1000)
        goto batdau;// Quay lại từ đầu
      }

      else
      {

        // chạy file Excel theo đường dẫn
        Excel.Application xlApp = new Excel.Application();
        Excel.Workbook xlWorkbook = xlApp.Workbooks.Open(link);
        // Lấy Sheet 1
        Excel.Worksheet xlWorksheet = (Excel.Worksheet)xlWorkbook.Sheets.get_Item(1);
        // Lấy phạm vi dữ liệu
        Excel.Range xlRange = xlWorksheet.UsedRange;
        // Tạo mảng lưu trữ dữ liệu
        object[,] valueArray = (object[,])xlRange.get_Value(Excel.XlRangeValueDataType.xlRangeValueDefault);

        // Hiển thị nọi dung
        for (int row = 1; row <= xlWorksheet.UsedRange.Rows.Count; ++row)//đọc row hiện có trong Excel
        {
          for (int colum = 1; colum <= xlWorksheet.UsedRange.Columns.Count; ++colum)//đọc colum trong Excel
          {
            String giatri = valueArray[row, colum].ToString();//Giá trị = valueArray[dòng, cột]; ToString() là để chuyển giá trị thành dạng String
            Console.WriteLine(giatri);
          }
          
            
          
        }
        Console.ReadLine(); 
          // Đóng Workbook.
          xlWorkbook.Close(false);
          // Đóng application.
          xlApp.Quit();
//Khử hết đối tượng
          System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(xlWorkbook);
          System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(xlApp);
        }
      }
    }
  }

IV. Thành quả:

V. Lời kết

Trên đây, là cách đọc file Excel...Chúc các bạn thành công!!!! Và ủng hộ mình bằng cách RATE NODE nhé!!

lên
21 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Chuyên mục: 
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Giám sát camera ở mọi nơi trên thế giới - NAT PORT cho mô hình gồm MODEM và ACCESS POINT

Sau khi đọc bài viết của anh Nguyễn Hiếu, mình cảm thấy bài viết rất hay và nảy ra ý định làm một camera stream với máy chủ đoàng hoàng không cần dùng Raspberry Pi....!!!!

lên
21 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Ô tô điều khiển bằng Android dùng mạch cầu H L298

Trong thời gian tham gia cộng đồng vừa qua, mình thấy có rất nhiều bài viết nói về cách điều khiển Ô tô bằng Android như dùng Shield Điều khiển động cơ,...Nhưng chưa thấy có bài viết nào nói rõ về cách điều khiển Ô tô bằng mạch cầu H cả. Vì vậy, hôm nay mình viết bài này để làm rõ vấn đề này!!!

lên
28 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.