Logging data from Arduino to Excel - Lưu dữ liệu từ Arduino vào tệp Excel trên máy tính

Xin chào các bạn, hôm qua có một bạn hỏi rằng: Làm sao để ghi dữ liệu từ Arduino vào file excel, vấn đề này khá hay nhưng lại chưa có bài viết nào trên cộng đồng nên mình sẽ thực hiện Logging data với Processing 3. (Có nhiều ngôn ngữ có thể thực hiện được logging data nhưng mình thích Processing nên nhích thôi!^^).

CHUẨN BỊ

 • Processing 3 (https://processing.org/download/?processing)
 • 1 project với Arduino mà bạn cần logging dữ liệu. Trong bài viết này, mình sẽ ghi dữ liệu mình đọc được từ RFID card vào file .csv để có thể đọc với Excel.

ARDUINO SIDE

Dữ liệu bạn đọc được (nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO2,....) sẽ cần được print ra Serial Monitor theo 1 định dạng nào đó mà bạn đưa ra, VD như: data1,data2,data3 hoặc là data1:data2:data3 hoặc là data1+data2+data3 v.v.. cái này là do bạn quy định. Trong bài viết này, mình sẽ print ra theo định dạng sau: UID;Name;Age 

Mình dùng hàm sprintf(...) để in ra 1 chuỗi theo 1 định dạng trước là: uid[0]-uid[1]-uid[2]-uid[3];name;age (mình dùng dấy chẩm phẩy để ngăn cách các dữ liệu).

Trong đó, uid là mảng kiểu byte chứa 4 byte UID của RFID card, name và age là 2 biến dữ liệu kiểu string.

char uidStr[80];
sprintf(uidStr, "%d-%d-%d-%d;%s;%s", uid[0], uid[1], uid[2], uid[3], name, age);
Serial.print(uidStr);

Ví dụ, khi print ra thì mình có chuỗi này ở Serial Monitor:

102-27-39-86;NTP_PRO;22

Nếu bạn cũng đã print ra được chuỗi theo đúng định dạng bạn đã chọn thì ngon lành rồi đó, sang bước tiếp theo nào.

PROCESSING SIDE

Mình sẽ lưu dữ liệu nhận được từ cổng Serial theo định dạng csv, để có thể mở được bằng Excel.

LẬP TRÌNH

import processing.serial.*;
Serial port;

Table table; // Table object
PFont font;
String rawData;
String[] data;

void setup() {
 size(400, 400);
 port = new Serial(this, "COM19", 115200);
 /* hiển thị ra màn hình */
 font = loadFont("TimesNewRomanPSMT-48.vlw");
 textFont(font, 32);
 textAlign(CENTER);
 fill(0);
 /* tạo bảng lưu dữ liệu */
 table = new Table();
 /* thêm cột cho bảng */
 table.addColumn("UID");
 table.addColumn("Name");
 table.addColumn("Age");
}

void draw() {
 background(255);
 rawData = "";
 if (port.available() > 0) {
  rawData = port.readString();
 }
 
 if (rawData != "") {
  /* tách dữ liệu từ raw data nhận từ Serial */
  data = split(rawData, ';');
  
  /* Exception handling */
  try {
   text(data[0], 200, 50);
   text(data[1], 200, 150);
   text(data[2], 200, 250);
   
   TableRow row = table.addRow();
   row.setString("UID", data[0]);
   row.setString("Name", data[1]);
   row.setString("Age", data[2]);
   saveTable(table, "C:\\Users\\T\\Desktop\\IDtable.csv");
  } 
  catch (Exception e) {
   background(255);
   data = new String[3];
   data[0] = data[1] = data[2] = "Error";
   text(data[0], 200, 50);
   text(data[1], 200, 150);
   text(data[2], 200, 250);
  }
 }
  delay(500);
}

GIẢI THÍCH

 • table = new Table(): tạo 1 Table object mới.
 • table.addColumn("column name"): dùng để thêm 1 cột có tên "column name" cho bảng. Tên của cột được dùng để truy cập vào cột tương ứng.
 • TableRow row = table.addRow(): dùng để thêm 1 hàng vào bảng.
 • row.setString("column name", "string data"): thêm dữ liệu kiểu string vào cột tương ứng của hàng.
 • row.setInt("column name", data): thêm dữ liệu kiểu integer vào cột tương ứng của hàng.
 • saveTable(table, "file name"): lưu bảng vừa tạo vào file. VD: saveTable(table, "C:\\Users\\T\\Desktop\\IDtable.csv"): lưu bảng vừa tạo vào file IDtable.csv ở Desktop. Lưu ý là dấu \\ không phải dấu \ nha!
 • Nếu chẳng may cổng Serial có vấn đề, dữ liệu nhận được không đầy đủ thì phần Exception Handling sẽ báo lỗi ra màn hình và chương trình sẽ vẫn tiếp tục chạy bình thường.

Mình đã dùng và cảm nhận sự khác biệt, còn các bạn thì sao?!laugh

Các bạn cứ còm men nếu có thắc mắc. Cảm ơn vì đã đọc bài viết của mình.

 Chúc các bạn thành công!^^

lên
20 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Bạn có biết Đá Thạch Anh trong các vi mạch, chip điện tử có nhiệm vụ gì không?

Đá Thạch Anh được xem như một linh kiện điện tử thuần khiết nhất trong các mạch yêu cầu sự dao động. Vi mạch (chip) thạch anh xuất hiện trong tất cả các thiết bị điện tử hiện nay. Hãy cùng tìm hiểu về nguyên ly hoạt động và tác dụng của Đá thạch anh.

lên
11 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các bài viết cùng tác giả

Hiển thị hình ảnh với LED MATRIX 8x8

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay của mình sẽ giới thiệu về cách hiển thị hình ảnh trên LED MATRIX 8x8 với cổng Serial. Chúng ta sẽ tìm hiểu 2 nội dung chính trong bài này, đó là: cách điều khiển LED MATRIX 8x8 và ôn lại cách sử dụng IC 74HC595.

lên
32 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Bài 1: Điều chỉnh độ sáng của LED qua giao tiếp Serial

Xin chào, bài đăng của mình sẽ liên quan đến 2 chủ để mà admin đã đề cập đến, đó là: xung PWM và giao tiếp Serial.

lên
7 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Từ khóa: