Bluetooth Low Energy IoT

VBLUno - Tutorial 2 - Tổng quan về công nghệ BLE và ví dụ minh họa (Phần 2)

Đây là phần cuối của Tutorial 2 nhằm giới thiệu ngắn gọn các kiến thức quan trọng về Bluetooth Low Energe (BLE)

lên
9 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Đăng kí nhận RSS - Bluetooth Low Energy IoT