VBLUno

Ảnh của VBLUno

Điểm cộng đồng

  • Bài tập: 0
  • Bài viết: 240
  • Bình luận: 0
Tổng điểm: 240
Giới thiệu: 

------------------------------------------------------------------------------

VBLUno Kit - Giúp bạn tiếp cận và làm chủ công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE) với Arduino IDE

     + Website: http://iotviet.com.vn/
     + Facebook: https://www.facebook.com/bleviet
     + Github: https://github.com/VNGIoTLab/Arduino_VBLUno_nRF51822
(c) VNGIoTLab - Made in Vietnam
------------------------------------------------------------------------------
Lượt bình luận: 
0

Lịch sử

Đã tham gia được
1 năm 2 tháng