VBLUno

Ảnh của VBLUno

Điểm cộng đồng

  • Bài tập: 0
  • Bài viết: 281
  • Bình luận: 0
Tổng điểm: 281
Giới thiệu: 

------------------------------------------------------------------------------

VBLUno51 Kit - Giúp bạn tiếp cận và làm chủ công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE) với Arduino IDE

     + Website: http://iotviet.com.vn/
     + Wiki page: https://vngiotlab.github.io/vbluno/
     + Facebook: https://www.facebook.com/bleviet
(c) VNGIoTLab - Made in Vietnam
------------------------------------------------------------------------------
Lượt bình luận: 
0

Lịch sử

Đã tham gia được
7 năm 11 tháng