Shortcut03 - Điều khiển Servo từ xa thông qua Button - INPUT_PULLUP

Đây là loạt bài vắn tắt chia sẻ kinh nghiệm giúp các bạn có thể sử dụng các mudule cũng như tiếp cận code một cách ngắn gọn và dễ hiểu hơn smiley

Mục đích bài viết: Hướng dẫn điều khiển một Servo trong các dự án robot từ xa thông qua module NRF24 bằng button (sử dụng INPUT_PULLUPcool

Bài này cho phép bạn thay đổi góc của 1 servo từ xa nhờ 2 button, nhấn giữ để tăng giảm góc một cách dễ dàng devil

Công cụ

 1. Arduino: 2 mạch (bất kì).
 2. Moulde NRF24L01 (truyền/nhận).
 3. Servo bất kì 
 4. Button x2
 5. Dây nốitest board.

Lắp mạch

Mạch gửi

Mạch nhận

Chương trình

Mạch gửi

#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
 
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; // địa chỉ để phát
RF24 radio(9,10); //thay 10 thành 53 với mega
int msg[3]; // tạo mảng int lưu giá trị nhận được (không dùng byte nhé vì max byte chỉ 256 giá trị trong khi giá trị truyền analog max 1024 giá trị 
int button1 = A0;
int button2 = A1;
int valpos = 0; // tạo giá trị biến đếm góc ban đầu là 0
 
 void setup(){ 
  radio.begin();                     
  radio.setAutoAck(1);               
  radio.setRetries(1,1);             
  radio.setDataRate(RF24_1MBPS);    // Tốc độ truyền
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);      // Dung lượng tối đa
  radio.setChannel(10);               // Đặt kênh
  radio.openWritingPipe(pipe);        // mở kênh
  pinMode (button1, INPUT_PULLUP); // INPUT_PULLUP chân button1
  pinMode (button2, INPUT_PULLUP); // INPUT_PULLUP chân button2
  Serial.begin(9600); // mở cổng Serial tiện debug
} 
 
void loop(){
  int buttonstt1 = digitalRead(button1); // đọc trạng thái button 1
  int buttonstt2 = digitalRead(button2); // đọc trạng thái button 2
    if (buttonstt1 == LOW && buttonstt2 == HIGH){  // nếu button1 đã nhấn và button2 chưa nhấn (chỉ đúng khi 1 trong 2 button được nhấn)
      valpos ++; // tăng giá trị biến góc
         if (valpos > 180) // nếu giá trị biến đếm góc lớn hơn 180 thì chặn trên
            valpos = 180;
    }else if (buttonstt2 == LOW && buttonstt1 == HIGH){  // nếu button2 đã nhấn và button1 chưa nhấn (chỉ đúng khi 1 trong 2 button được nhấn) 
       valpos --; // giảm giá trị biến góc
         if (valpos < 0) // nếu giá trị biến đếm góc bé hơn 0 thì chặn dưới
            valpos = 0;
    }
    
  msg[0] = valpos; // gán mảng bằng giá trị đọc được
  radio.write(&msg, sizeof(msg)); // bắt đầu truyền dữ liệu
  Serial.println(*msg); // kiểm tra lệnh gửi hoặc có thể truyền vào msg[0]
  delay(50); // đợi 50ms gửi lần sau
}
 

Mạch nhận

#include "RF24.h"
 #include <Servo.h>   // Thư viện điều khiển servo
 
Servo myservo; // Khai báo đối tượng myservo dùng để điều khiển servo
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; // địa chỉ phát
RF24 radio(9,10);//thay 10 thành 53 với mega
byte msg[3]; // tạo mảng byte lưu giá trị nhận được 

 
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 radio.begin();           
 radio.setAutoAck(1);       
 radio.setDataRate(RF24_1MBPS);  // Tốc độ dữ liệu
 radio.setChannel(10);        // Đặt kênh
 radio.openReadingPipe(1,pipe);   
 radio.startListening();  
 myservo.attach(A0); // cài đặt chân A0 điều khiển servo    

}
 
void loop(){
 if (radio.available()){
  while (radio.available()){
   radio.read(&msg, sizeof(msg));
   int servoPos = msg[0]; // tạo biến servoPos bằng giá trị mảng nhận được
   myservo.write(servoPos); // Cho servo quay một góc là servoPos độ
   Serial.println(servoPos); // kiểm tra góc tren Serial monitor
   delay(50); // đợi 50ms cho servo chuyển góc
   }
 }
}

Ở bài sau chúng ta sẽ thử sử dụng cảm biến gia tốc MPU6050 để điều khiển servo và một số thiết bị khác nhé cool

Những hình ảnh về dự án: 
Bài viết truyền cảm hứng: 
lên
11 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Review #1: Cùng đập hộp Board VBLUNO công ty VNG Việt Nam

Như đã hẹn với các bạn, hôm nay Cộng đồng Arduino sẽ tiến hành review một sản phẩm công nghệ do chính công ty Việt Nam sản xuất, đó chính là board VBLUNO (VNG IoT Lab BLE Uno). Chúng ta sẽ cùng đập hộp và tìm hiểu về nó để biết được điểm khác biệt so với các board thông dụng mà các bạn hay làm dự án trước đây nhé. Tiến hành thôi nào cool

lên
9 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng từ A-Z cho Orange Pi Lite - Cài Wiring OP + NodeJS và tiếp cận công cụ Node-RED cho dự án Iot

Mục đích: Đây là loạt bài viết A-Z hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng Orange Pi Lite để phát triển dự án Iot. 

Chủ đề: Hướng dẫn cài Wiring OP + NodeJS và tiếp cận công cụ Node-RED trên Orange Pi Lite, thử nghiệm một ví dụ cơ bản trên các chân GPIOs bằng cách kéo thả cực thú vị của Node-RED wink

lên
8 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.