Lưu log dữ liệu vào thẻ SD với Arduino và Datalogger shield

Mô tả dự án: 

Với các công việc lập trình cần lưu trữ dữ liệu, bạn cần phải lưu trạng thái của các tín hiệu đầu vào theo thời gian. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó vớ shield datalogger. Bài này chủ yếu ví dụ cho bạn cách làm sao để lưu dữ liệu của cảm biển nhiệt độ, vừa hiển thị lên LCD. Dữ liệu được lưu dưới dạng file excel.

Nối dây

Mình nghĩ khi tìm đến bài này, các bạn đã có một lượng kiến thức nhất định nên mình sẽ không nói lại vì sao nối dây của các thiết bị như quang trở, lcd,...

Còn datalogger shield thì gắn shield lên hoy mà heart

Tải về các thư viện

Bài này ta cần các thư viện sau:

 1. LiquidCrystal (có sẵn)
 2. SD (có sẵn)
 3. Wire (có sẵn)
 4. và Logger Shield​ (tải về tại đây)

Lập trình

#include <LiquidCrystal.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"

const int chipSelect = 10; 


//đối tượng file
File logfile;


// khởi động LCD với các chân tương ứng
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 4, 2, 6);int temperaturePin = A0; //chân analog của LM35


int lightPin = A1; //chân analog của quang trở

//chân để test cảm biến ánh sáng
int lcdRed = 3; 
int lcdBlue = 5;


RTC_DS1307 RTC; // định nghĩa thư viện thời gian thực - có sẵn trên board datalogger ù


//========================================================

void setup() {
 // số hàng và cột của lcd
 lcd.begin(16, 2);
 Serial.begin(9600); //khởi chạy serial ở baudrate 9600
 
 
 pinMode(lcdRed, INPUT); //đầu ra của LCD đỏ
 pinMode(lcdBlue, INPUT); //đầu ra của LCD xanh

 Wire.begin();//khởi chạy thư viện i2c
 RTC.begin(); //khởi chạy thư viện đọc tín hiệu đồng hồ
 //----------------------------------------
 if (! RTC.isrunning()) {
  Serial.println("Thoi gian thuc hok chay dc!");
  RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
 }
 //-------------------------------

 Serial.println("Khoi dong the SD...");
 pinMode(SS, OUTPUT);


 if (!SD.begin(chipSelect)) {
  Serial.println("the co loi hoạc ko duoc cam vao");
  while (1) ;//dung chuogn trinh
 }
 Serial.println("the khoi dong xong.");
 
 //tạo ra các file từ logger00 -> logger99.csv theo mỗi lẩn reset board
 char filename[] = "LOGGER00.CSV";
 for (uint8_t i = 0; i < 100; i++) {
  filename[6] = i / 10 + 0;
  filename[7] = i % 10 + 0;
  if (! SD.exists(filename)) {//nếu fle này chưa được tạo => tạo ra rồi ghi
   
   logfile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
   break; //dừng vòng lặp tìm file ok
  }
 }

 Serial.print("Luu vao file: ");
 Serial.println(filename);
 logfile.println(",,,Willy,Reen");
 logfile.println("Data Logging File");
 logfile.println("Date,Temp(F),Light");
}


//=========================================================

void loop() {

	//đọc nhiệt độ
 float temperature = getVoltage(temperaturePin); 
 temperature = ((temperature - .5) * 100) * 1.8 + 32;   
 //đọc cảm biến ánh sáng
 //------------------------
 int lightLevel = analogRead(lightPin);
 lightLevel = map(lightLevel, 0, 900, 0, 150); 
 lightLevel = constrain(lightLevel, 0, 150); 
 
 // đọc cảm biến nhiệt độ
 int tempLevel = analogRead(temperaturePin) * 100; 
 tempLevel = map(tempLevel, 66, 82, 0, 150); 
 tempLevel = constrain(tempLevel, 0, 150); 
 
 //cập nhập giá trị cảm biến cho độ sáng của led
 analogWrite(lcdBlue, lightLevel); 
 analogWrite(lcdRed, tempLevel); 
 //-----------------------------------------------------------

 String dataString = "";

 //date time stuff-------------------------------------------

 //-------------------------------------------------------
 //logfile.println();

 DateTime now = RTC.now();
 logfile.print("");
 logfile.print(now.year(), DEC);
 logfile.print('/');
 logfile.print(now.month(), DEC);
 logfile.print('/');
 logfile.print(now.day(), DEC);
 logfile.print(' ');
 logfile.print(now.hour(), DEC);
 logfile.print(':');
 logfile.print(now.minute(), DEC);
 logfile.print(':');
 logfile.print(now.second(), DEC);
 logfile.print("");
 logfile.print(",");
 //
 logfile.print(temperature);
 logfile.print(",");
 logfile.print(lightLevel);
 delay(500);

 logfile.println(dataString);
 logfile.flush();

 
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(temperature);
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(lightLevel);

 lcd.setCursor(8, 0);
 lcd.print("Temp"); 
 lcd.setCursor(8, 1);
 lcd.print("Light");  


 delay(500);


}


//==========================================================
float getVoltage(int pin) {
 return (analogRead(pin) * .004882814);
}

 

Kết luận

Chúc các bạn thành công, có thắc mắc bạn cứ bình luận phía dưới nhé!

lên
16 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Vỏ hộp cho ARDUINO UNO

Tự làm 1 chiếc vỏ hộp bảo vệ cho ARDUINO UNO của bạn chưa bao giờ đơn giản như thế này. Chỉ việc đem file dxf của mình ra ngoài tiệm cắt laser (quảng cáo và cắt thôi)!

Mình mới học ARDUINO cũng được khoảng 1 tuần thôi, đọc bài viết trên page cũng nhiều nhưng chả đóng góp được gì. Hôm nay rãnh rỗi ngồi làm cái hộp cho con UNO vì mấy hôm trước mình toàn lót giấy phía dưới rồi đặt em nó lên thấy cũng bất tiện, nếu các bạn có hứng thú thì làm theo file cad mình để ở cuối bài nha.

lên
14 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các bài viết cùng tác giả

Hướng dẫn điều khiển động cơ bước với thư viện Accel Stepper và driver điều khiển động cơ bước A4988 hoặc DRV8825

Mình thấy có nhiều bạn hỏi về stepper và cách điều khiển nó. Đồng thời thấy vấn đề điều khiển động cơ bước là một vấn đề kinh điển nhưng lại chưa có trên Cộng đồng. Ngoài ra, vì chức năng điểm cộng đồng khá hay và mình cũng muốn có quà nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn rất kỹ với các bạn! Thư viện mình dùng là thư viện AccelStepper chứ không phải thư viện stepper mặc định của Arduino nên có thể điều khiển đồng thời nhiều stepper và kết hợp với các thư viện bất đồng bộ khác.

lên
45 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Dự án bật tắt máy bơm nước - Tự bơm nước khi hết nước - Sử dụng module relay và siêu âm

Thấy bài viết của bạn Hải Đăng PPK khá hay, cũng nói đến về dự án bật tắt đơn giản nhưng đúng nhu cầu. Mình đã làm thành công, tuy nhiên, mình dùng một cảm biến siêu âm để bơm nước cho cái thùng nước nhà mình. Cảm ơn Hải Đăng PPK nhiều nhiều nhé!

lên
19 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.