Lưu log dữ liệu vào thẻ SD với Arduino và Datalogger shield

Mô tả dự án: 

Với các công việc lập trình cần lưu trữ dữ liệu, bạn cần phải lưu trạng thái của các tín hiệu đầu vào theo thời gian. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó vớ shield datalogger. Bài này chủ yếu ví dụ cho bạn cách làm sao để lưu dữ liệu của cảm biển nhiệt độ, vừa hiển thị lên LCD. Dữ liệu được lưu dưới dạng file excel.

Nối dây

Mình nghĩ khi tìm đến bài này, các bạn đã có một lượng kiến thức nhất định nên mình sẽ không nói lại vì sao nối dây của các thiết bị như quang trở, lcd,...

Còn datalogger shield thì gắn shield lên hoy mà heart

Tải về các thư viện

Bài này ta cần các thư viện sau:

 1. LiquidCrystal (có sẵn)
 2. SD (có sẵn)
 3. Wire (có sẵn)
 4. và Logger Shield​ (tải về tại đây)

Lập trình

#include <LiquidCrystal.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"

const int chipSelect = 10; 


//đối tượng file
File logfile;


// khởi động LCD với các chân tương ứng
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 4, 2, 6);int temperaturePin = A0; //chân analog của LM35


int lightPin = A1; //chân analog của quang trở

//chân để test cảm biến ánh sáng
int lcdRed = 3; 
int lcdBlue = 5;


RTC_DS1307 RTC; // định nghĩa thư viện thời gian thực - có sẵn trên board datalogger ù


//========================================================

void setup() {
 // số hàng và cột của lcd
 lcd.begin(16, 2);
 Serial.begin(9600); //khởi chạy serial ở baudrate 9600
 
 
 pinMode(lcdRed, INPUT); //đầu ra của LCD đỏ
 pinMode(lcdBlue, INPUT); //đầu ra của LCD xanh

 Wire.begin();//khởi chạy thư viện i2c
 RTC.begin(); //khởi chạy thư viện đọc tín hiệu đồng hồ
 //----------------------------------------
 if (! RTC.isrunning()) {
  Serial.println("Thoi gian thuc hok chay dc!");
  RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
 }
 //-------------------------------

 Serial.println("Khoi dong the SD...");
 pinMode(SS, OUTPUT);


 if (!SD.begin(chipSelect)) {
  Serial.println("the co loi hoạc ko duoc cam vao");
  while (1) ;//dung chuogn trinh
 }
 Serial.println("the khoi dong xong.");
 
 //tạo ra các file từ logger00 -> logger99.csv theo mỗi lẩn reset board
 char filename[] = "LOGGER00.CSV";
 for (uint8_t i = 0; i < 100; i++) {
  filename[6] = i / 10 + 0;
  filename[7] = i % 10 + 0;
  if (! SD.exists(filename)) {//nếu fle này chưa được tạo => tạo ra rồi ghi
   
   logfile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
   break; //dừng vòng lặp tìm file ok
  }
 }

 Serial.print("Luu vao file: ");
 Serial.println(filename);
 logfile.println(",,,Willy,Reen");
 logfile.println("Data Logging File");
 logfile.println("Date,Temp(F),Light");
}


//=========================================================

void loop() {

	//đọc nhiệt độ
 float temperature = getVoltage(temperaturePin); 
 temperature = ((temperature - .5) * 100) * 1.8 + 32;   
 //đọc cảm biến ánh sáng
 //------------------------
 int lightLevel = analogRead(lightPin);
 lightLevel = map(lightLevel, 0, 900, 0, 150); 
 lightLevel = constrain(lightLevel, 0, 150); 
 
 // đọc cảm biến nhiệt độ
 int tempLevel = analogRead(temperaturePin) * 100; 
 tempLevel = map(tempLevel, 66, 82, 0, 150); 
 tempLevel = constrain(tempLevel, 0, 150); 
 
 //cập nhập giá trị cảm biến cho độ sáng của led
 analogWrite(lcdBlue, lightLevel); 
 analogWrite(lcdRed, tempLevel); 
 //-----------------------------------------------------------

 String dataString = "";

 //date time stuff-------------------------------------------

 //-------------------------------------------------------
 //logfile.println();

 DateTime now = RTC.now();
 logfile.print("");
 logfile.print(now.year(), DEC);
 logfile.print('/');
 logfile.print(now.month(), DEC);
 logfile.print('/');
 logfile.print(now.day(), DEC);
 logfile.print(' ');
 logfile.print(now.hour(), DEC);
 logfile.print(':');
 logfile.print(now.minute(), DEC);
 logfile.print(':');
 logfile.print(now.second(), DEC);
 logfile.print("");
 logfile.print(",");
 //
 logfile.print(temperature);
 logfile.print(",");
 logfile.print(lightLevel);
 delay(500);

 logfile.println(dataString);
 logfile.flush();

 
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(temperature);
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(lightLevel);

 lcd.setCursor(8, 0);
 lcd.print("Temp"); 
 lcd.setCursor(8, 1);
 lcd.print("Light");  


 delay(500);


}


//==========================================================
float getVoltage(int pin) {
 return (analogRead(pin) * .004882814);
}

 

Kết luận

Chúc các bạn thành công, có thắc mắc bạn cứ bình luận phía dưới nhé!

Những hình ảnh về dự án: 
lên
17 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Hướng dẫn sử dụng cảm biến nhiệt độ DS18B20 (-55°C đến +125°C) sai số ±0.5°C

Lại quay về vấn đề đo nhiệt độ, như ở bài trước, mình đã dùng cả LM35, cả TMP36. Nhưng rốt cuộc vẫn không hiệu quả, lần này mình đang sử dụng con DS18B20 này và cảm thấy khá ổn hơn so với lần trước. Nhiệt độ ít bị chênh lệch hơn và như quảng cáo là chỉ có sai số ±0.5°C thôi (nếu nhiệt độ trong phạm vi -10°C to +85°C, đáng để thử phải không nào?

lên
17 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Điều khiển LCD1602 bằng Arduino UNO

Hôm nay, các bạn sẽ tìm cách điều khiển màn hình LCD bằng Arduino mà không sử dụng module I2C LCD. Vì chỉ cần Arduino và LCD thì bạn sẽ tốn khá nhiều dây để lập trình điều khiển được LCD.

lên
56 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Từ khóa: