Lưu log dữ liệu vào thẻ SD với Arduino và Datalogger shield

Mô tả dự án: 

Với các công việc lập trình cần lưu trữ dữ liệu, bạn cần phải lưu trạng thái của các tín hiệu đầu vào theo thời gian. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó vớ shield datalogger. Bài này chủ yếu ví dụ cho bạn cách làm sao để lưu dữ liệu của cảm biển nhiệt độ, vừa hiển thị lên LCD. Dữ liệu được lưu dưới dạng file excel.

Nối dây

Mình nghĩ khi tìm đến bài này, các bạn đã có một lượng kiến thức nhất định nên mình sẽ không nói lại vì sao nối dây của các thiết bị như quang trở, lcd,...

Còn datalogger shield thì gắn shield lên hoy mà heart

Tải về các thư viện

Bài này ta cần các thư viện sau:

 1. LiquidCrystal (có sẵn)
 2. SD (có sẵn)
 3. Wire (có sẵn)
 4. và Logger Shield​ (tải về tại đây)

Lập trình

#include <LiquidCrystal.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"

const int chipSelect = 10; 


//đối tượng file
File logfile;


// khởi động LCD với các chân tương ứng
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 4, 2, 6);int temperaturePin = A0; //chân analog của LM35


int lightPin = A1; //chân analog của quang trở

//chân để test cảm biến ánh sáng
int lcdRed = 3; 
int lcdBlue = 5;


RTC_DS1307 RTC; // định nghĩa thư viện thời gian thực - có sẵn trên board datalogger ù


//========================================================

void setup() {
 // số hàng và cột của lcd
 lcd.begin(16, 2);
 Serial.begin(9600); //khởi chạy serial ở baudrate 9600
 
 
 pinMode(lcdRed, INPUT); //đầu ra của LCD đỏ
 pinMode(lcdBlue, INPUT); //đầu ra của LCD xanh

 Wire.begin();//khởi chạy thư viện i2c
 RTC.begin(); //khởi chạy thư viện đọc tín hiệu đồng hồ
 //----------------------------------------
 if (! RTC.isrunning()) {
  Serial.println("Thoi gian thuc hok chay dc!");
  RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
 }
 //-------------------------------

 Serial.println("Khoi dong the SD...");
 pinMode(SS, OUTPUT);


 if (!SD.begin(chipSelect)) {
  Serial.println("the co loi hoạc ko duoc cam vao");
  while (1) ;//dung chuogn trinh
 }
 Serial.println("the khoi dong xong.");
 
 //tạo ra các file từ logger00 -> logger99.csv theo mỗi lẩn reset board
 char filename[] = "LOGGER00.CSV";
 for (uint8_t i = 0; i < 100; i++) {
  filename[6] = i / 10 + 0;
  filename[7] = i % 10 + 0;
  if (! SD.exists(filename)) {//nếu fle này chưa được tạo => tạo ra rồi ghi
   
   logfile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
   break; //dừng vòng lặp tìm file ok
  }
 }

 Serial.print("Luu vao file: ");
 Serial.println(filename);
 logfile.println(",,,Willy,Reen");
 logfile.println("Data Logging File");
 logfile.println("Date,Temp(F),Light");
}


//=========================================================

void loop() {

	//đọc nhiệt độ
 float temperature = getVoltage(temperaturePin); 
 temperature = ((temperature - .5) * 100) * 1.8 + 32;   
 //đọc cảm biến ánh sáng
 //------------------------
 int lightLevel = analogRead(lightPin);
 lightLevel = map(lightLevel, 0, 900, 0, 150); 
 lightLevel = constrain(lightLevel, 0, 150); 
 
 // đọc cảm biến nhiệt độ
 int tempLevel = analogRead(temperaturePin) * 100; 
 tempLevel = map(tempLevel, 66, 82, 0, 150); 
 tempLevel = constrain(tempLevel, 0, 150); 
 
 //cập nhập giá trị cảm biến cho độ sáng của led
 analogWrite(lcdBlue, lightLevel); 
 analogWrite(lcdRed, tempLevel); 
 //-----------------------------------------------------------

 String dataString = "";

 //date time stuff-------------------------------------------

 //-------------------------------------------------------
 //logfile.println();

 DateTime now = RTC.now();
 logfile.print("");
 logfile.print(now.year(), DEC);
 logfile.print('/');
 logfile.print(now.month(), DEC);
 logfile.print('/');
 logfile.print(now.day(), DEC);
 logfile.print(' ');
 logfile.print(now.hour(), DEC);
 logfile.print(':');
 logfile.print(now.minute(), DEC);
 logfile.print(':');
 logfile.print(now.second(), DEC);
 logfile.print("");
 logfile.print(",");
 //
 logfile.print(temperature);
 logfile.print(",");
 logfile.print(lightLevel);
 delay(500);

 logfile.println(dataString);
 logfile.flush();

 
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(temperature);
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(lightLevel);

 lcd.setCursor(8, 0);
 lcd.print("Temp"); 
 lcd.setCursor(8, 1);
 lcd.print("Light");  


 delay(500);


}


//==========================================================
float getVoltage(int pin) {
 return (analogRead(pin) * .004882814);
}

 

Kết luận

Chúc các bạn thành công, có thắc mắc bạn cứ bình luận phía dưới nhé!

Những hình ảnh về dự án: 
lên
17 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Intel Edison là gì? Cùng bắt đầu với tôi nào.

Mới có cơ hội được vọc Intel Edison từ chị gái nên hôm nay mình tranh thủ viết bài review về nó để các bạn cùng có cái nhìn chung về board Intel Edison này. Tiếc là mình đang không có máy ảnh + điện thoại trong tay nên sẽ dùng ảnh trên mạng để trình bày nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn bắt đầu với mạch này từ những bước đơn giản đầu tiên. Hy vọng qua bài viết này, newbie sẽ có cái nhìn toàn diện hơn với Intel Edison.

lên
15 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Tôi có thể tự làm một mạch Arduino Uno không ?

Bạn có muốn làm một mạch Arduino với tôi không, nếu câu trả lời là có thì hãy đọc bài này ngay đi, nó rất đơn giản và chỉ tốn 5 phút mà thôi hehe.

lên
50 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.