Khóa điện tự bấm số sử dụng Keypad 4x3

Xin chào mọi người!

Mục đích nhằm chia sẻ kiến thức và học hỏi thêm kinh nghiệm từ các Pro. Bài viết này mình xin giới thiệu một sản phẩm liên quan đến khóa (khóa cửa, khóa két sắt...).

Mong rằng có được nhiều ủng hộ và đóng góp nhé. Xin cảm ơn!

1. Phần cứng

2. Code

#include <Servo.h> // Khai báo thư viện sử dụng cho động cơ
#include <LiquidCrystal_I2C.h>   // Khai báo thư viện LCD sử dụng I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // 0x27 địa chỉ LCD, 16 cột và 2 hàng
#include <Keypad.h>         // Khai báo thư viện Keypad

const byte ROWS = 4; // Bốn hàng
const byte COLS = 3; // Ba cột
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1', '2', '3'}, {'4', '5', '6'}, {'7', '8', '9'}, {'*', '0', '#'}};
byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2};
byte colPins[COLS] = {8, 7, 6};
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
Servo myServo;

char STR[4] = {'2', '0', '1', '8'}; // Cài đặt mật khẩu tùy ý
char str[4] = {' ', ' ', ' ', ' '};
int i, j, count = 0;

void setup() {
 myServo.attach(9); // Khai báo chân điều khiển động cơ
 lcd.init();    // Khai báo sử dụng LCD
 lcd.begin(16, 2);
 lcd.backlight();
 lcd.clear();
 lcd.print(" Enter Password");
}

void loop() {
 char key = keypad.getKey(); // Ký tự nhập vào sẽ gán cho biến Key

 if (key) // Nhập mật khẩu
 {
  if (i == 0) {
   str[0] = key;
   lcd.setCursor(6, 1);
   lcd.print(str[0]);
   delay(1000); // Ký tự hiển thị trên màn hình LCD trong 1s
   lcd.setCursor(6, 1);
   lcd.print("*"); // Ký tự được che bởi dấu *
  }
  if (i == 1) {
   str[1] = key;
   lcd.setCursor(7, 1);
   lcd.print(str[1]);
   delay(1000);
   lcd.setCursor(7, 1);
   lcd.print("*");
  }
  if (i == 2) {
   str[2] = key;
   lcd.setCursor(8, 1);
   lcd.print(str[2]);
   delay(1000);
   lcd.setCursor(8, 1);
   lcd.print("*");
  }
  if (i == 3) {
   str[3] = key;
   lcd.setCursor(9, 1);
   lcd.print(str[3]);
   delay(1000);
   lcd.setCursor(9, 1);
   lcd.print("*");
   count = 1;
  }
  i = i + 1;
 }

 if (count == 1) {
  if (str[0] == STR[0] && str[1] == STR[1] && str[2] == STR[2] &&
    str[3] == STR[3]) {
   lcd.clear();
   lcd.print("  Correct!");
   delay(3000);
   myServo.write(180); // Mở cửa
   lcd.clear();
   lcd.print("   Opened!");
   i = 0;
   count = 0;
  } else {
   lcd.clear();
   lcd.print("  Incorrect!");
   delay(3000);
   lcd.clear();
   lcd.print("  Try Again!");
   delay(3000);
   lcd.clear();
   lcd.print(" Enter Password");
   i = 0;
   count = 0;
  }
 }

 switch (key) {
 case '#':
  lcd.clear();
  myServo.write(90);
  Đóng cửa lcd.print("   Closed!");
  delay(10000);
  lcd.clear();
  lcd.print(" Enter Password");
  i = 0;
  break;
 }
}
Youtube: 
lên
9 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Chuyên mục: 
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results