Làm một game với Arduino và LCD - "Flappy human" phiên bản 16x02

Mô tả dự án: 

Đây là một dự án khá là thú vị mình tìm được trên mạng, mình lược dịch để giúp các bạn newbie như mình có nhiều dự án vui vui để thực hiện. Từ đó, các bạn cùng mình sẽ tìm được nhau và chia sẻ những thứ thú vị. Đây là một dự án game đơn giản trên LCD 1602, các bạn sẽ điều khiển một con người chạy vượt vật cản! Hãy cùng trải nghiệm với mình nhé.

Demo

Thật kích thích phải không nào heart

Phần cứng cần chuẩn bị

Nối dây

Thực ra việc nối dây rất đơn giản heart. Bạn chỉ việc nối dây LCDnối dây button heart. Đây là kết quả.

Các bạn có thể vào link 123d sau để chạy giả lập trên mây luôn.

https://123d.circuits.io/circuits/1023084-lcd-game

 

Lập trình

Phần code nó vượt quá tầm của mình nên mình chỉ có thể chia sẻ code cho các bạn để các bạn nạp vô chơi thôi, còn phát triển thêm thì mình rất mong các bạn giúp đỡ cheeky

#include <LiquidCrystal.h>

#define PIN_BUTTON 2
#define PIN_AUTOPLAY 1
#define PIN_READWRITE 10
#define PIN_CONTRAST 12

#define SPRITE_RUN1 1
#define SPRITE_RUN2 2
#define SPRITE_JUMP 3
#define SPRITE_JUMP_UPPER '.'     // Use the '.' character for the head
#define SPRITE_JUMP_LOWER 4
#define SPRITE_TERRAIN_EMPTY ' '   // User the ' ' character
#define SPRITE_TERRAIN_SOLID 5
#define SPRITE_TERRAIN_SOLID_RIGHT 6
#define SPRITE_TERRAIN_SOLID_LEFT 7

#define HERO_HORIZONTAL_POSITION 1  // Horizontal position of hero on screen

#define TERRAIN_WIDTH 16
#define TERRAIN_EMPTY 0
#define TERRAIN_LOWER_BLOCK 1
#define TERRAIN_UPPER_BLOCK 2

#define HERO_POSITION_OFF 0     // Hero is invisible
#define HERO_POSITION_RUN_LOWER_1 1 // Hero is running on lower row (pose 1)
#define HERO_POSITION_RUN_LOWER_2 2 //               (pose 2)

#define HERO_POSITION_JUMP_1 3    // Starting a jump
#define HERO_POSITION_JUMP_2 4    // Half-way up
#define HERO_POSITION_JUMP_3 5    // Jump is on upper row
#define HERO_POSITION_JUMP_4 6    // Jump is on upper row
#define HERO_POSITION_JUMP_5 7    // Jump is on upper row
#define HERO_POSITION_JUMP_6 8    // Jump is on upper row
#define HERO_POSITION_JUMP_7 9    // Half-way down
#define HERO_POSITION_JUMP_8 10   // About to land

#define HERO_POSITION_RUN_UPPER_1 11 // Hero is running on upper row (pose 1)
#define HERO_POSITION_RUN_UPPER_2 12 //               (pose 2)

LiquidCrystal lcd(11, 9, 6, 5, 4, 3);
static char terrainUpper[TERRAIN_WIDTH + 1];
static char terrainLower[TERRAIN_WIDTH + 1];
static bool buttonPushed = false;

void initializeGraphics(){
 static byte graphics[] = {
  // Run position 1
  B01100,
  B01100,
  B00000,
  B01110,
  B11100,
  B01100,
  B11010,
  B10011,
  // Run position 2
  B01100,
  B01100,
  B00000,
  B01100,
  B01100,
  B01100,
  B01100,
  B01110,
  // Jump
  B01100,
  B01100,
  B00000,
  B11110,
  B01101,
  B11111,
  B10000,
  B00000,
  // Jump lower
  B11110,
  B01101,
  B11111,
  B10000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  // Ground
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  // Ground right
  B00011,
  B00011,
  B00011,
  B00011,
  B00011,
  B00011,
  B00011,
  B00011,
  // Ground left
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
 };
 int i;
 // Skip using character 0, this allows lcd.print() to be used to
 // quickly draw multiple characters
 for (i = 0; i < 7; ++i) {
	 lcd.createChar(i + 1, &graphics[i * 8]);
 }
 for (i = 0; i < TERRAIN_WIDTH; ++i) {
  terrainUpper[i] = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
  terrainLower[i] = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
 }
}

// Slide the terrain to the left in half-character increments
//
void advanceTerrain(char* terrain, byte newTerrain){
 for (int i = 0; i < TERRAIN_WIDTH; ++i) {
  char current = terrain[i];
  char next = (i == TERRAIN_WIDTH-1) ? newTerrain : terrain[i+1];
  switch (current){
   case SPRITE_TERRAIN_EMPTY:
    terrain[i] = (next == SPRITE_TERRAIN_SOLID) ? SPRITE_TERRAIN_SOLID_RIGHT : SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
    break;
   case SPRITE_TERRAIN_SOLID:
    terrain[i] = (next == SPRITE_TERRAIN_EMPTY) ? SPRITE_TERRAIN_SOLID_LEFT : SPRITE_TERRAIN_SOLID;
    break;
   case SPRITE_TERRAIN_SOLID_RIGHT:
    terrain[i] = SPRITE_TERRAIN_SOLID;
    break;
   case SPRITE_TERRAIN_SOLID_LEFT:
    terrain[i] = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
    break;
  }
 }
}

bool drawHero(byte position, char* terrainUpper, char* terrainLower, unsigned int score) {
 bool collide = false;
 char upperSave = terrainUpper[HERO_HORIZONTAL_POSITION];
 char lowerSave = terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION];
 byte upper, lower;
 switch (position) {
  case HERO_POSITION_OFF:
   upper = lower = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   break;
  case HERO_POSITION_RUN_LOWER_1:
   upper = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   lower = SPRITE_RUN1;
   break;
  case HERO_POSITION_RUN_LOWER_2:
   upper = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   lower = SPRITE_RUN2;
   break;
  case HERO_POSITION_JUMP_1:
  case HERO_POSITION_JUMP_8:
   upper = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   lower = SPRITE_JUMP;
   break;
  case HERO_POSITION_JUMP_2:
  case HERO_POSITION_JUMP_7:
   upper = SPRITE_JUMP_UPPER;
   lower = SPRITE_JUMP_LOWER;
   break;
  case HERO_POSITION_JUMP_3:
  case HERO_POSITION_JUMP_4:
  case HERO_POSITION_JUMP_5:
  case HERO_POSITION_JUMP_6:
   upper = SPRITE_JUMP;
   lower = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   break;
  case HERO_POSITION_RUN_UPPER_1:
   upper = SPRITE_RUN1;
   lower = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   break;
  case HERO_POSITION_RUN_UPPER_2:
   upper = SPRITE_RUN2;
   lower = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   break;
 }
 if (upper != ' ') {
  terrainUpper[HERO_HORIZONTAL_POSITION] = upper;
  collide = (upperSave == SPRITE_TERRAIN_EMPTY) ? false : true;
 }
 if (lower != ' ') {
  terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION] = lower;
  collide |= (lowerSave == SPRITE_TERRAIN_EMPTY) ? false : true;
 }
 
 byte digits = (score > 9999) ? 5 : (score > 999) ? 4 : (score > 99) ? 3 : (score > 9) ? 2 : 1;
 
 // Draw the scene
 terrainUpper[TERRAIN_WIDTH] = '\0';
 terrainLower[TERRAIN_WIDTH] = '\0';
 char temp = terrainUpper[16-digits];
 terrainUpper[16-digits] = '\0';
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print(terrainUpper);
 terrainUpper[16-digits] = temp; 
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(terrainLower);
 
 lcd.setCursor(16 - digits,0);
 lcd.print(score);

 terrainUpper[HERO_HORIZONTAL_POSITION] = upperSave;
 terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION] = lowerSave;
 return collide;
}

// Handle the button push as an interrupt
void buttonPush() {
 buttonPushed = true;
}

void setup(){
 pinMode(PIN_READWRITE, OUTPUT);
 digitalWrite(PIN_READWRITE, LOW);
 pinMode(PIN_CONTRAST, OUTPUT);
 digitalWrite(PIN_CONTRAST, LOW);
 pinMode(PIN_BUTTON, INPUT);
 digitalWrite(PIN_BUTTON, HIGH);
 pinMode(PIN_AUTOPLAY, OUTPUT);
 digitalWrite(PIN_AUTOPLAY, HIGH);
 
 // Digital pin 2 maps to interrupt 0
 attachInterrupt(0/*PIN_BUTTON*/, buttonPush, FALLING);
 
 initializeGraphics();
 
 lcd.begin(16, 2);
}

void loop(){
 static byte heroPos = HERO_POSITION_RUN_LOWER_1;
 static byte newTerrainType = TERRAIN_EMPTY;
 static byte newTerrainDuration = 1;
 static bool playing = false;
 static bool blink = false;
 static unsigned int distance = 0;
 
 if (!playing) {
  drawHero((blink) ? HERO_POSITION_OFF : heroPos, terrainUpper, terrainLower, distance >> 3);
  if (blink) {
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("Press Start");
  }
  delay(250);
  blink = !blink;
  if (buttonPushed) {
   initializeGraphics();
   heroPos = HERO_POSITION_RUN_LOWER_1;
   playing = true;
   buttonPushed = false;
   distance = 0;
  }
  return;
 }

 // Shift the terrain to the left
 advanceTerrain(terrainLower, newTerrainType == TERRAIN_LOWER_BLOCK ? SPRITE_TERRAIN_SOLID : SPRITE_TERRAIN_EMPTY);
 advanceTerrain(terrainUpper, newTerrainType == TERRAIN_UPPER_BLOCK ? SPRITE_TERRAIN_SOLID : SPRITE_TERRAIN_EMPTY);
 
 // Make new terrain to enter on the right
 if (--newTerrainDuration == 0) {
  if (newTerrainType == TERRAIN_EMPTY) {
   newTerrainType = (random(3) == 0) ? TERRAIN_UPPER_BLOCK : TERRAIN_LOWER_BLOCK;
   newTerrainDuration = 2 + random(10);
  } else {
   newTerrainType = TERRAIN_EMPTY;
   newTerrainDuration = 10 + random(10);
  }
 }
  
 if (buttonPushed) {
  if (heroPos <= HERO_POSITION_RUN_LOWER_2) heroPos = HERO_POSITION_JUMP_1;
  buttonPushed = false;
 } 

 if (drawHero(heroPos, terrainUpper, terrainLower, distance >> 3)) {
  playing = false; // The hero collided with something. Too bad.
 } else {
  if (heroPos == HERO_POSITION_RUN_LOWER_2 || heroPos == HERO_POSITION_JUMP_8) {
   heroPos = HERO_POSITION_RUN_LOWER_1;
  } else if ((heroPos >= HERO_POSITION_JUMP_3 && heroPos <= HERO_POSITION_JUMP_5) && terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION] != SPRITE_TERRAIN_EMPTY) {
   heroPos = HERO_POSITION_RUN_UPPER_1;
  } else if (heroPos >= HERO_POSITION_RUN_UPPER_1 && terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION] == SPRITE_TERRAIN_EMPTY) {
   heroPos = HERO_POSITION_JUMP_5;
  } else if (heroPos == HERO_POSITION_RUN_UPPER_2) {
   heroPos = HERO_POSITION_RUN_UPPER_1;
  } else {
   ++heroPos;
  }
  ++distance;
  
  digitalWrite(PIN_AUTOPLAY, terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION + 2] == SPRITE_TERRAIN_EMPTY ? HIGH : LOW);
 }
 delay(50);
}

 

Lời kết

Chúc các bạn thành công. Nếu thấy bài viết của mình hữu ích thì vote mình nhé heart

Youtube: 
Demo
lên
22 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Chuyên mục: 
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Đo lượng điện năng tiêu thụ của một ổ cắm điện AC bằng Arduino

Hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn phươn pháp đo điện năng tiêu thụ của một ổ cắm điện AC, rất thích hợp cho các bạn làm dự án ổ cắm thông minh IOT.

lên
13 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Cách dùng Module điều khiển động cơ L298N - cầu H để điều khiển động cơ DC

Mình thấy trên cộng đồng đã có nhiều bài về điều khiển động cơ, như bài của bạn quocbao hay bạn Nguyễn Duy Tâm. Một bài thì nói về IC cầu H, một bài thì nói về Motor shield của Arduino. Tuy nhiên, dân độ xe thường lại không dùng 2 phương pháp đó, mà lại dùng module L298N. Hôm nay, mình rãnh rỗi, kiếm bài trên instructable thấy hay và trên Cộng đồng Arduino Việt Nam chưa có nên mình sẽ viết để giúp các bạn trẻ sau này dễ tiếp cận với module này hơn.

lên
50 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.