GAME-ST7565 - Làm game PONG với Arduino

Mô tả dự án: 

PONG – một game đơn giản, funny và đòi hỏi chút kiên nhẫn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm game này trên lcd ST7565 bằng Arduino .

Phần cứng

Tải về thư viện đồ họa

Bạn hãy tải về thư viện tại bài viết

ST7565 | Hướng dẫn sử dụng glcd ST7565 homephone và chia sẻ thư viện

Chuẩn bị phần cứng

Nối mạch

Bạn hãy tham khảo cách nối mạch và nút bấm tại bài viết giới thiệu lcd nhé:

Quản lí đối tượng.

Bạn có thể cần đọc các bài viết về quản lí đối tượng Game :

Chương trình được lập trình theo hướng thủ tục.

Có 3 loại đối tượng cần quan tâm:

Đối tượng
Chức năng, nhiệm vụ
Thuộc tính
Thanh trượt
Người dùng điều khiển di chuyển trái phải.
Tọa độ
Viên đạn
Di chuyển theo 4 hướng cơ bản (chéo): hướng 45o – 135o – 235o – 315o.   Chạm vào biên hoặc Thanh trượt thì phản xạ lại.Chạm vào gạch  thì công phá gạch rồi phản xạ lại .
Tọa độ, Hướng bay
Gạch
Thứ để viên đạn công phá.
Tọa độ
 • Sử dụng mảng 2 chiều quản lí 2 đối tượng chính “Thanh trượt và viên đạn”
 • Đơn giản hóa việc quản lí “Gạch” : Sử dụng hàm “GetPixel”  để kiểm tra điểm ảnh tọa độ (x,y) có được vẽ hay không, nếu có thì đó là “Gạch’, không thì thôi.
 • Quy ước lại hướng bay:  Để thuận tiện , hướng bay sẽ được quy ước giống như hướng địa lí.
Góc lệch vector 
Hướng
45o
Đông bắc
135o
Tây bắc
235o
Tây nam
315o
Đông nam
 • Quy ước phương thức phản ứng của viên đạn.

Bằng cách chơi lại game này, quan sát rất kĩ hành vi của viên đạn mình tổng kết hướng bay của viên đạn như sau.

Chạm tường

Chạm gạch

CODING

// GAME NÀY ĐƯỢC VIẾT BỞI :THÁI SƠN -12:38AM 7/9/2016
// GAME ĐƯỢC UP CHÍNH THỨC TẠI ARDUINO.VN
//SỬ DỤNG 6 BUTTON NỐI PULLUP
// VÀO HÀM setup, set_brick, set_begin ĐỂ CÀI ĐẶT THEO SỞ THÍCH
//không được bấm quá nhiều nút cùng lúc
#include "ST7565_homephone.h"
// add a bitmap library of a 16x16 fruit icon
#include "bmps.h"
ST7565 lcd(3, 4, 5, 6);

//cài đặt chân input
#define fight_b A5
#define select_b A4
#define right_b A3
#define up_b A2
#define left_b A1
#define down_b A0
byte object[2][4];
/*mảng tĩnh object[2][3]
i 0: thanh trượt
i 1: vien đạn
object[i][0] : tồn tại hay không, (dùng khi muốn tạo mới đối tượng)
object[i][1] : hoành độ (x)
object[i][2] : tung độ (y)
object[i][3] : hướng:
+đông bắc: hướng = 10
+ tây bắc: hương = 20
+tây nam: hướng = 30
+đông nam: hướng = 40

*/

byte danSize, width_cc, high_cc;
byte Xmin, Xmax, Ymin, Ymax;
unsigned int diem, timedelay;
// Chương trình trượt 1 lần
void setup()
{

  lcd.ON();
  lcd.SET(23, 0, 0, 0, 4);

  pinMode(left_b, INPUT_PULLUP);
  pinMode(down_b, INPUT_PULLUP);
  pinMode(right_b, INPUT_PULLUP);
  pinMode(up_b, INPUT_PULLUP);
  pinMode(fight_b, INPUT_PULLUP);
  pinMode(select_b, INPUT_PULLUP);

  danSize = 3;
  // 3*3 pixel
  width_cc = 20;
  // chiều dài con trượt
  high_cc = 3;
  //chiều cao con truot

  Xmin = 5; //biên trái
  Xmax = 120; //biên phải
  Ymin = 5; //biên trên
  Ymax = 60; //biên dưới
  //CHÚ Ý: nếu đạn vượt quá Ymax thì thua
  diem = 0; // điểm ban đàu
  timedelay = 80; //chu kì delay(làm chễ khung hình)
  /*
Serial.begin(9600);
*/
}

void set_brick()
{ //vẽ gạch
  //||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  //Bạn có thể vẽ bất cứ thứ gì lên màn hình khi nó
  //start game vào đây
  int i1, i2;
  for (i1 = 0; i1 <= 50; i1++) {
    // khởi động-vẽ gạch

    lcd.drawline(Xmin, i1, Xmax, i1, BLACK);
    delay(10);
    lcd.display(); //hiển thị
  }
  // cả hình tròn nữa
  for (i2 = 2; i2 <= 50; i2 += 4) {
    lcd.circle(65, 30, i2, DELETE); // VÂN tròn màu trắng

    lcd.circle(65, 30, i2 + 1, DELETE); // VÂN tròn màu trắng
    delay(40);

    lcd.fillrect(8, 22, 118, 11, DELETE);
    lcd.rect(8, 22, 118, 11, BLACK);
    lcd.Asc_String(10, 24, Asc("A R D U I N O . V N"), BLACK);
    lcd.rect(58, 54, 70, 11, BLACK);
    lcd.Asc_String(60, 55, Asc("By Thai Son"), BLACK);
    lcd.display(); // nên nhớ cần đặt display sau lệnh delay
    //điều rất có ý nghĩa trong việc vẽ ở tốc đọ cao

  } //for
  //||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  lcd.fillrect(0, 45, 128, 63, DELETE);
  lcd.display();
}
void ve_dan(byte x, byte y)
{
  lcd.fillrect(x, y, danSize, danSize, BLACK);
  lcd.display();
} // VẼ ĐẠN

void xoa_dan(byte x, byte y)
{
  lcd.fillrect(x, y, danSize, danSize, DELETE);
  lcd.display();

  //vẽ chữ nhật màu trắng để xóa thanh trượt vị trí cũ
} //XÓA ĐẠN

void ve_con_truot(byte x, byte y, byte width, byte high)
{
  lcd.fillrect(x, y, width, high, BLACK);
  lcd.display();
} // VẼ CON trượt

void xoa_con_truot(byte x, byte y, byte width, byte high)
{
  lcd.fillrect(x, y, width, high, DELETE);
  lcd.display();
} //
void di_con_truot()
{
  //lấy thông tin
  byte x, y, x_cu, y_cu; //cũ

  x_cu = object[0][1];
  y_cu = object[0][2];

  //đọc giá trị 4 button
  if (lcd.Pullup_4(right_b, up_b, left_b, down_b) == 1) { // nút right

    xoa_con_truot(x_cu, y_cu, width_cc, high_cc); //xóa con trượt cũ trên màn hình

    if (x_cu <= (Xmax - width_cc)) { // trong biên
      x = x_cu + 5; //cộng hoành độ lên 5 đơn vị
    }
    else {
      x = x_cu;
    }
    ve_con_truot(x, y_cu, width_cc, high_cc);
    object[0][1] = x; // ghi lại thông tin hoành độ
  }

  if (lcd.Pullup_4(right_b, up_b, left_b, down_b) == 3) { // nút left
    xoa_con_truot(x_cu, y_cu, width_cc, high_cc); //xóa con trượt cũ trên màn hình

    if (x_cu >= Xmin) { // trong biên
      x = x_cu - 5; //trừ hoành độ xuống 5 đơn vị
    }
    else {
      x = x_cu;
    }
    ve_con_truot(x, y_cu, width_cc, high_cc);
    object[0][1] = x; // ghi lại thông tin hoành độ
  }

} //di chuyển con trượt

void di_vien_dan(byte x_cu, byte y_cu, byte huong)
{
  // viên đạn có 4 hướng đi
  byte x_moi, y_moi;
  //xóa ảnh cũ
  xoa_dan(x_cu, y_cu);
  //vẽ ảnh mới
  if (huong == 10) { //đông bắc
    x_moi = x_cu + 1;
    y_moi = y_cu - 1;
  }
  if (huong == 20) { //tây bắc
    x_moi = x_cu - 1;
    y_moi = y_cu - 1;
  }
  if (huong == 30) { //tây nam
    x_moi = x_cu - 1;
    y_moi = y_cu + 1;
  }
  if (huong == 40) {
    x_moi = x_cu + 1;
    y_moi = y_cu + 1;
  }
  //vẽ
  ve_dan(x_moi, y_moi);
  //ghi lại thông tin vào mảng

  object[1][1] = x_moi;
  object[1][2] = y_moi;

} //di chuyển vien đạn
byte test_huong(byte x, byte y, byte danSize, byte huong)
{
  //x,y,danSize: 3 thuộc tính của viên đạn
  //kiểm tra vật thể ( gạch hoặc con trượt) ở hướng nào so với viên đạn
  //phải=   1
  //trên=   2
  //trái=   3
  //dưới=   4
  //chỉ cần kiểm tra về hướng đang di chuyển là đủ (không phải xung quanh)
  switch (huong) {
  case 10:
    // nếu đang đi hướng đông bắc

    for (byte y0 = y; y0 <= y + danSize; y0++) { //kiểm tra hướng đông
      if (lcd.getpixel(x + danSize + 2, y0) == 1) {
        return 1;
      }
    }
    for (byte x0 = x; x0 <= x + danSize; x0++) { // kiểm tra hướng bắc
      if (lcd.getpixel(x0, y - 2) == 1) {
        return 2;
      }
    }
    break;
  case 20:
    // nếu đang đi hướng tây bắc

    for (byte x0 = x; x0 <= x + danSize; x0++) { // kiểm tra hướng bắc
      if (lcd.getpixel(x0, y - 2) == 1) {
        return 2;
      }
    }
    for (byte y0 = y - 1; y0 <= y + danSize; y0++) { // kiểm tra hướng tây
      if (lcd.getpixel(x - 2, y0) == 1) {
        return 3;
      }
    }
    break;
  case 30:
    //nếu đang đi hướng tây nam

    for (byte y0 = y - 1; y0 <= y + danSize; y0++) { // kierm tra hướng tây
      if (lcd.getpixel(x - 2, y0) == 1) {
        return 3;
      }
    }
    for (byte x0 = x - 1; x0 <= x + danSize; x0++) { //kiểm tra hướng nam
      if (lcd.getpixel(x0, y + danSize + 1) == 1) {
        return 4;
      }
    }
    break;
  case 40:
    // nếu đang đi hướng đông nam

    for (byte x0 = x - 1; x0 <= x + danSize; x0++) { //kiểm tra hướng nam
      if (lcd.getpixel(x0, y + danSize + 1) == 1) {
        return 4;
      }
    }
    for (byte y0 = y; y0 <= y + danSize; y0++) { //kiểm tra hướng đông
      if (lcd.getpixel(x + danSize + 2, y0) == 1) {
        return 1;
      }
    }
    break;
  default:

    break;
  } //switch

  //nếu tất cả đều ko thỏa mãm
  return 0;

} // kiểm tra hướng gạch

void doi_huong(byte bien)
{ //biên

  switch (bien) {
  case 1:
    //biên phải_đông
    if (object[1][3] == 10) {
      object[1][3] = 20;
    } // ĐB>TB
    if (object[1][3] == 40) {
      object[1][3] = 30;
    } //ĐN>TN
    break;
  case 2:
    //biên trên_bắc
    if (object[1][3] == 20) {
      object[1][3] = 30;
    } // TB>TN
    if (object[1][3] == 10) {
      object[1][3] = 40;
    } //ĐB>ĐN
    break;
  case 3:
    //biên trái_tây
    if (object[1][3] == 30) {
      object[1][3] = 40;
    } // TN>ĐN
    if (object[1][3] == 20) {
      object[1][3] = 10;
    } //TB>ĐB
    break;
  case 4:
    //biên dưới(con trượt)_nam
    if (object[1][3] == 30) {
      object[1][3] = 20;
    } // TN>TB
    if (object[1][3] == 40) {
      object[1][3] = 10;
    } //ĐN>ĐB
    break;
  default:
    //no
    break;

  } //switch

} //đổi hướng
void BIGBANG(byte x, byte y)
{
  //tạo vụ nổ công phá gạch = hcn màu trắng
  lcd.fillrect(x - danSize, y - danSize, danSize * 3, danSize * 3, DELETE);

  lcd.display();
}
void bang_diem()
{

  //THUA CUỘC
  // BẢNG ĐIỂM
  lcd.clear();
  lcd.fillrect(0, 5, 128, 10, DELETE);
  lcd.Asc_String(0, 6, Asc(" DIEM CUA BAN LA:"), BLACK);
  lcd.Number_Ulong(98, 6, diem, ASCII_NUMBER, BLACK);
  lcd.Asc_String(60, 55, Asc("By Thai Son"), BLACK);
  lcd.display(); // nên nhớ cần đặt display sau lệnh delay
  lcd.display();

  //Reset object[2][4]
  for (byte i = 0; i <= 1; i++) {
    for (byte j = 0; j <= 3; j++) {
      object[i][j] = 0;
    }
  }
  // reset diem
  diem = 0;
}
void lap_vo_han()
{

  //LẶP CÓ ĐIỀU KIỆN
  //Nhấn nút fight để chơi

  int y = 55;
  lcd.Asc_String(10, y + 2, Asc("Fight!"), BLACK);
  lcd.display();
  while (digitalRead(fight_b) != 0) {
    lcd.rect(8, 55, 40, 10, BLACK);
    lcd.display();
    if (digitalRead(fight_b) == 0) {

      break; // thoát ngay
    }
    delay(250);

    lcd.rect(8, y, 40, 10, DELETE);
    lcd.display();

    if (digitalRead(fight_b) == 0) {
      break; // thoát ngay
    }
    delay(250);
  }
}
void set_begin()
{

  lcd.clear(); //làm sạch làm hình
  object[0][0] = 1; // cấp tồn tại cho con trượt
  object[0][1] = 60; //  cấp hoành độ ban đầu
  object[0][2] = Ymax - high_cc; //  cấp tung độ ban đầu
  object[1][0] = 1; // cấp tồn tại cho viên đạn
  object[1][1] = 60; // cấp hoành độ cho viên đạn
  object[1][2] = (Ymax - high_cc) - danSize; //cấp tung độ
  object[1][3] = 10; //hướng đông bắc

  /*
 //Bạn có thể gán thế này
object[][]={
{1,60,Ymax-high_cc,0},
{1,60,(Ymax-high_cc)-danSize,10}
};
*/
}

void loop()
{
  //Block 0: start
  if ((object[0][0] == 0) && (object[1][0] == 0)) {
    set_begin(); //cấp dữ liệu
    set_brick(); //vẽ gạch
  }

  //Block 1: di chuyển con trượt
  di_con_truot();
  //Block2: di chuyển đạn + kiểm tra cahmj biên

  byte x_cu, y_cu, huong_cu; // x cũ, y cũ, hướng cũ
  byte huong_moi; //mới
  //lấy thông tin
  x_cu = object[1][1];
  y_cu = object[1][2];
  huong_cu = object[1][3];
  //kiểm tra chạm biên
  if (x_cu >= Xmax) {
    doi_huong(1);
  }
  if (y_cu <= Ymin) {
    doi_huong(2);
  }
  if (x_cu <= Xmin) {
    doi_huong(3);
  }

  if (y_cu >= ((Ymax - danSize * 2) - (high_cc))) {
    if (test_huong(x_cu, y_cu, danSize, huong_cu) == 4) {
      //kiểm tra hướng nam
      doi_huong(4);
    }
  }
  //lấy thông tin
  huong_moi = object[1][3];
  //di chuyển
  di_vien_dan(x_cu, y_cu, huong_moi);
  //Block 3: phá gạch
  if (y_cu < ((Ymax - danSize * 2) - (high_cc))) {
    //nếu đạn ở phía trên con trượt
    byte kt_huong;
    kt_huong = test_huong(x_cu, y_cu, danSize, huong_moi);
    if (kt_huong != 0) {
      //phát hiện vật cản
      //b1: nổ
      BIGBANG(x_cu, y_cu);
      //b2: đỏi hướng giống như chạm biên
      doi_huong(kt_huong);
      //b3: cộng điểm
      diem++;
    }
  }
  //Block 4: Nếu quá biên dưới sẽ chết
  if (y_cu > Ymax) {
    bang_diem(); //in bảng điểm

    // nhấn nút fight để chơi
    lap_vo_han();
  }
  //Block5: LÀM CHỄ
  if (digitalRead(fight_b) == 0) { //nút fight được nhấn
    delay(timedelay / 4); //tăng tốc gấp 4
  }
  else {
    delay(timedelay);
  } //giữ nguyên
  /* Kiểm tra
 Serial.print(" Co vat can huong:");
  Serial.println(test_huong(x_cu,y_cu, danSize, huong_moi));
  
   Serial.println("______________ton_tai _____ X_______Y______huong");
 for(byte i =0; i<=1; i++){

   Serial.print(" Object(");
   Serial.print(i);
   Serial.print(") ");
  for(byte j=0; j<=3; j++){
   
   Serial.print("_______");
   Serial.print(object[i][j]);
   
  } 
  Serial.println("");
 } 
 */
}

 

Một vài hàm set_brick() ;

Dưới đây là các thuật toán vẽ để tạo gạch trong game, bạn có thể copy và sửa lại hàm set_brick() trong game bằng các đoạn code dưới.

WALL

 

void set_brick()
{ //vẽ gạch
  //||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  //Bạn có thể vẽ bất cứ thứ gì lên màn hình khi nó
  //start game vào đây

  int i1, i2;
  for (i1 = 0; i1 <= 45; i1++) {
    // khởi động-vẽ gạch

    lcd.drawline(Xmin, i1, Xmax, i1, BLACK);
    delay(10);
    lcd.display(); //hiển thị
  }
  // cả hình tròn nữa
  for (i2 = 2; i2 <= 40; i2 += 4) {

    lcd.drawline(Xmin, i2, Xmax, i2, DELETE); //ĐƯỜNG KẺ TRẮNG

    lcd.rect(58, 54, 70, 11, BLACK);
    lcd.Asc_String(60, 55, Asc("By Thai Son"), BLACK);
    lcd.display(); // nên nhớ cần đặt display sau lệnh delay
    //điều rất có ý nghĩa trong việc vẽ ở tốc đọ cao

  } //for

  //||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  lcd.fillrect(0, 45, 128, 63, DELETE);
  lcd.display();
}

Brick matrix

void set_brick()
{ //vẽ gạch
  //||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  //Bạn có thể vẽ bất cứ thứ gì lên màn hình khi nó
  //start game vào đây

  lcd.rect(58, 54, 70, 11, BLACK);
  lcd.Asc_String(60, 55, Asc("By Thai Son"), BLACK);
  lcd.display(); // nên nhớ cần đặt display sau lệnh delay
  ////////////////////////////////////////////////

  for (int x = 0; x < Xmax; x += 10) {
    for (int y = 0; y < 50; y += 10) {
      lcd.FillRect(x, y, 5, 5, BLACK);
      lcd.display();
      delay(50);
    }
  }

  //||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  lcd.fillrect(Xmin, Ymax - 15, Xmax, 63, DELETE);
  lcd.display();
}

Random brick

void set_brick()
{ //vẽ gạch
  //||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  //Bạn có thể vẽ bất cứ thứ gì lên màn hình khi nó
  //start game vào đây

  lcd.rect(58, 54, 70, 11, BLACK);
  lcd.Asc_String(60, 55, Asc("By Thai Son"), BLACK);
  lcd.display(); // nên nhớ cần đặt display sau lệnh delay
  ////////////////////////////////////////////////
  int x, y, size_brick;
  for (int i = 0; i < 50; i++) {
    // 50 viên gạch
    randomSeed(millis()); // lấy random từ đồng hồ
    x = random(Xmin, Xmax);
    y = random(Ymin, Ymax - 15);
    size_brick = random(3, 10);
    lcd.FillRect(x, y, size_brick, size_brick, BLACK);
    lcd.display();
    delay(30);
  }

  //||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  lcd.fillrect(Xmin, Ymax - 15, Xmax, 63, DELETE);
  lcd.display();
}

Random circle

 

void set_brick()
{ //vẽ gạch
  //||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  //Bạn có thể vẽ bất cứ thứ gì lên màn hình khi nó
  //start game vào đây

  lcd.rect(58, 54, 70, 11, BLACK);
  lcd.Asc_String(60, 55, Asc("By Thai Son"), BLACK);
  lcd.display(); // nên nhớ cần đặt display sau lệnh delay
  ////////////////////////////////////////////////
  int x, y, R;
  for (int i = 0; i < 25; i++) {
    // 50 viên gạch
    randomSeed(millis()); // lấy random từ đồng hồ
    x = random(Xmin, Xmax);
    y = random(Ymin, Ymax - 15);
    R = random(3, 10);
    lcd.FillCircle(x, y, R, BLACK);
    lcd.display();
    delay(30);
  }

  //||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  lcd.fillrect(Xmin, Ymax - 15, Xmax, 63, DELETE);
  lcd.display();
}

Kết

Hi vọng bạn có thật nhiều niềm vui khi chơi game và thử sức lập trình nó với ARDUINO. Chúc bạn tích lũy thêm nhiều kĩ năng hơn trong lập trình C/C++ hơn nữa.

smileylaughangelblush

Thái Sơn

lên
9 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Giới thiệu module ESP32 và hướng dẫn cài trình biên dịch trên Arduino Ide.

Hiện tại , module wifi esp8266 đã có mặt ở khắp nơi , nhà nhà dùng ESP8266. Vậy đâu là sự lựa chọn tiếp theo sau ESP8266 ? Câu trả lời từ nhà sản xuất ESP (espressif.com) đó là  :   “ESP32”

Cấu hình khủng, thêm chức năng , tăng số chân I/O, thêm nhiều cảm biến , giá thành phù hợp…là những gì mình sẽ giới thiệu về esp32 tại bài viết này.

lên
12 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Từ khóa: 

NOKIA5110 | Hướng dẫn sử dụng và chia sẻ thư viện HOÀNG SA

Xin chào các bạn, bộ thư viện ST7565 homephone có nhiều tính năng nổi bật, để sánh ngang tầm ưu việt, giờ đây lcd 84x48 NOKIA5110 đã có một phiên bản giống hệt như vậy. Cùng khám phá nào !!  

lên
26 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.