attach()

Giới thiệu

Trước khi bạn điều khiển một đèn LED, bạn cần pinMode. Đối với Servo, trước khi điều khiển được nó, bạn cần phải chạy hàm attach() này.

Cú pháp

myservo.attach(pin);

Tham số

myservo: biến được khai báo là kiểu Servo

pin: một chân digital/analog bất kỳ được nối tới Servo

Mã thư viện: 
lên
0 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.