Sweep - Làm cho Servo quay

Nội dung chính, cần nắm

Điều khiển một Servo không bao giờ khó. Bạn chỉ cần tham khảo đoạn code chương trình trong bài này là có thể làm được rồi! Ở bài này, tớ sẽ làm cho Servo quay từ góc 0 ⇒ 180 độ rồi từ đó quay về 0 độ.

Phần cứng

Lắp mạch

Lập trình

// Sweep
// by BARRAGAN <http://barraganstudio.com> - edited by Ngoc Khanh Ngo Huynh
// This example code is in the public domain.


#include <Servo.h> 
 
Servo myservo; // khởi tạo đối tượng Servo với tên gọi là myservo 
        // bạn có thể tạo tối đa 8 đối tượng Servo 
 
int pos = 0;  // biến pos dùng để lưu tọa độ các Servo
 
void setup() 
{ 
 myservo.attach(9); // attach (đính) servo ở chân digital 9 
           // bạn có thể thay bằng bất cứ chân digital/analog nào khác
} 
 
 
void loop() 
{ 
 for(pos = 0; pos < 180; pos += 1) // cho servo quay từ 0->179 độ
 {                 // mỗi bước của vòng lặp tăng 1 độ
  myservo.write(pos);       // xuất tọa độ ra cho servo
  delay(15);            // đợi 15 ms cho servo quay đến góc đó rồi tới bước tiếp theo
 } 
 for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)   // cho servo quay từ 179-->0 độ
 {                
  myservo.write(pos);       // xuất tọa độ ra cho servo
  delay(15);            // đợi 15 ms cho servo quay đến góc đó rồi tới bước tiếp theo
 } 
} 

/**
* Bạn thấy đấy để điều khiển được Servo. Bạn cần
** attach servo ở setup
** write tọa độ servo ở loop
*** Rất đơn giản phải không nào!
*/

 

Mã thư viện: 
lên
17 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.