Knob - Điều khiển Servo qua biến trở

Nội dung chính, cần nắm

Qua bài viết này, bạn sẽ nắm được làm thế nào để điều khiển một servo qua biến trở. Trước khi học bài này, bạn cần nắm được các kiến thức sau:

 • analogRead: đọc giá trị từ biến trở.
 • map: chuyển giá trị từ thang đo này sang thang đo khác.

Phần cứng

Lắp mạch

Lập trình

// Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor) 
// by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott> 

#include <Servo.h> 
 
Servo myservo; // tạo biến đối tương myservo từ kiểu Servo để dùng cho việc điều khiển Servo
 
int potpin = A0; // Chân analog được kết nối tới chân biến trở
int val;  // biến này dùng để lưu giá trị biến trở
 
void setup() 
{ 
 myservo.attach(9); // attach servo được nối ở chân số 9 vào
} 
 
void loop() 
{ 
 val = analogRead(potpin);      // đọc giá trị biến trở
 val = map(val, 0, 1023, 0, 179);   // đổi từ thang đo 0-1023 sang 0-179 (phù hợp với Servo)
 myservo.write(val);         // đặt góc Servo
 delay(15);              // đợi Servo quay đến góc đó
} 

 

Mã thư viện: 
lên
5 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.