write()

Giới thiệu

Bạn sử dụng hàm này khi cần thay đổi góc quay của Servo.

Cú pháp

myservo.write(deg);

Tham số

myservo: biến được khai báo là kiểu Servo

deg: tọa độ góc quay dao động từ 0-180

Mã thư viện: 
lên
0 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.